О подвижничестве и иск

உற்றநோய் நோன்றல் உயிர்க்குறுகண் செய்யாமை
அற்றே தவத்திற் குரு.   (௨௱௬௰௧ - 261)
 

Умей переносить страдания и не причинять боли живым созданиям. Именно в этом заключено величие подвижничества

தவமும் தவமுடையார்க்கு ஆகும் அதனை
அஃதிலார் மேற்கொள் வது.   (௨௱௬௰௨ - 262)
 

Подвижничество и искупление грехов под силу лишь тем людям, которые подготовлены к этому предыдущими рождениями. Зряшным будет обет тех, кто не в состоянии выполнить это

துறந்தார்க்குத் துப்புரவு வேண்டி மறந்தார்கொல்
மற்றை யவர்கள் தவம்.   (௨௱௬௰௩ - 263)
 

Не забыли ли о спасении собственной души люди, которые обеспечивают пропитание подвижникам и аскетам?

ஒன்னார்த் தெறலும் உவந்தாரை ஆக்கலும்
எண்ணின் தவத்தான் வரும்.   (௨௱௬௰௪ - 264)
 

Стоит лишь возжелать — и благодаря подвижничеству можно укротить врагов и сделать счастливыми друзей

வேண்டிய வேண்டியாங் கெய்தலால் செய்தவம்
ஈண்டு முயலப் படும்.   (௨௱௬௰௫ - 265)
 

К подвижничеству и искуплению грехов можно обратиться и в этой жизни, ибо подобные деяния помогают осуществить намерения в соответствии с желаниями души

தவஞ்செய்வார் தங்கருமஞ் செய்வார்மற் றல்லார்
அவஞ்செய்வார் ஆசையுட் பட்டு.   (௨௱௬௰௬ - 266)
 

Человек, связавший себя обетом подвижничества и искупления грехов, выполняет свой духовный долг. Другие люди, увязнув в сетях низких желаний, зря тужатся, принося себе вред

சுடச்சுடரும் பொன்போல் ஒளிவிடும் துன்பஞ்
சுடச்சுட நோற்கிற் பவர்க்கு.   (௨௱௬௰௭ - 267)
 

Как золото с увеличением силы огня обретает первозданную чистоту и блеск, точно так и лишения с возрастанием их суровости все более закаляют человека для перенесения боли и мучений

தன்னுயிர் தான்அறப் பெற்றானை ஏனைய
மன்னுயி ரெல்லாந் தொழும்.   (௨௱௬௰௮ - 268)
 

Люди с благоговением относятся к человеку, который сумел обуздать свои страсти и обратиться к подвижничеству

கூற்றம் குதித்தலும் கைகூடும் நோற்றலின்
ஆற்றல் தலைப்பட் டவர்க்குல்.   (௨௱௬௰௯ - 269)
 

Сам Бог смерти Яма будет побежден человеком, который обратился к подвижничеству и добился могущества духа через искупление грехов

இலர்பல ராகிய காரணம் நோற்பார்
சிலர்பலர் நோலா தவர்.   (௨௱௭௰ - 270)
 

Причина множества бедных людей в этом мире заключена в том, что подвижников на земле мало, зато тьма тьмущая уклоняющихся от искупления грехов.

பு. ஆ. முத்துக்கிருஷ்ணன் (திருக்குறள் இசைமலர்)

Raga: நாட்டக் குறிஞ்சி  |  Tala: ரூபகம்
பல்லவி:
மாதவமே மனிதனை உயர்த்தும்
மாநில மீதருள் வாழ்வினிலே பெறும்

அநுபல்லவி:
தீதவமென்பதில் திரிந்து கெடாமலே
திருவருளே பெற
ஒருமனதாய்க் கொள்ளும்

சரணம்:
தானமதில் உயர்வான தவமிது
தன் முயற்சிகொண்டே நாளும் தழைப்பது
ஞான ஒளிதர ஞாலத்துதித்தது
நாட்டுக்கும் வீட்டுக்கும் நன்மை தருவது

"தன்னுயிர் தானறப் பெற்றானை ஏனைய
மன்னுயிரெல்லாம் தொழும்" எனவே குறள்
பொன்னென வாழ்க்கையின் போதனையே தரும்
பூமியில் வேண்டிய யாவையும் தான் பெறும்
Popular Chapter

Popular Couplet

Repeated Word in Couplets
Most repeated word in Thirukkural
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. இல்லை - 22

Repeated Word in Couplet Starting
Most common First word in the Couplets
 1. ஆற்றின் - 5
 2. இன்பம் - 5
 3. நனவினால் - 5
 4. காமம் - 4
 5. காமக் - 4

Repeated Word in Couplet Ending
Most common Last word in the Couplets
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. செயல் - 22