Следование праведному

சிறப்புஈனும் செல்வமும் ஈனும் அறத்தினூஉங்கு
ஆக்கம் எவனோ உயிர்க்கு.   (௩௰௧ - 31)
 

Есть ли в жизни большее благо, чем следование дхарме, приносящей славу и богатство?

அறத்தினூஉங்கு ஆக்கமும் இல்லை அதனை
மறத்தலின் ஊங்கில்லை கேடு.   (௩௰௨ - 32)
 

Разве есть что-либо выше дхармы? И есть ли большее зло, чем забыть о ней?

ஒல்லும் வகையான் அறவினை ஓவாதே
செல்லும்வாய் எல்லாஞ் செயல்.   (௩௰௩ - 33)
 

При малейшей возможности неутомимо следуй дхарме с полной силой души

மனத்துக்கண் மாசிலன் ஆதல் அனைத்தறன்
ஆகுல நீர பிற.   (௩௰௪ - 34)
 

Да пребудешь ты чист в помыслах! Ибо сие и есть дхарма Вес прочее — пустышка и никому не нужные звуки

அழுக்காறு அவாவெகுளி இன்னாச்சொல் நான்கும்
இழுக்கா இயன்றது அறம்.   (௩௰௫ - 35)
 

Лишь тот образ бытия исполнен дхармы, который не запятнан завистью, вожделением, злобностью и гневными словами

அன்றறிவாம் என்னாது அறஞ்செய்க மற்றது
பொன்றுங்கால் பொன்றாத் துணை.   (௩௰௬ - 36)
 

Блюди дхарму в сей же миг, не откладывая это на потом, ибо и в час смерти такое деяние окажет тебе бессмертную услугу

அறத்தாறு இதுவென வேண்டா சிவிகை
பொறுத்தானோடு ஊர்ந்தான் இடை.   (௩௰௭ - 37)
 

Толковать о результатах дхармы — зряшное занятие. Разница между уклоняющимся от добродетели и следующим ее сути такая же, как между тем, кто несет паланкин и сидящем в нем

வீழ்நாள் படாஅமை நன்றாற்றின் அஃதொருவன்
வாழ்நாள் வழியடைக்கும் கல்.   (௩௰௮ - 38)
 

Если ты денно и нощно неустанно следуешь по благой стезе, то твои усилия станут несокрушимой гранитной горой, которая прекратит твой мучительный путь перерождений

அறத்தான் வருவதே இன்பம் மற்றெல்லாம்
புறத்த புகழும் இல.   (௩௰௯ - 39)
 

Лишь следование праведному пути дарует блаженство Все остальное причиняет боль и достойно осуждения

செயற்பால தோரும் அறனே ஒருவற்கு
உயற்பால தோரும் பழி.   (௪௰ - 40)
 

Праведность — это просто то, к чему ты стремишься,, зло — это то, от чего ты бежишь

பு. ஆ. முத்துக்கிருஷ்ணன் (திருக்குறள் இசைமலர்)

Raga: அம்சத்வனி  |  Tala: ஆதி
பல்லவி:
அறமே முதல் ஆகும் நம் வாழ்வில்
அவனிமீதில் எல்லா உயிர்க்கும் துணைசெய்

அநுபல்லவி:
திறமே பெறும் தெளிவே தரும்
சிறப்போடு செல்வம் சேர்க்கும் குறள் சொல்

சரணம்:
செயற்பாலதோரும் அறனே ஒருவற்
குயற்பால தோரும் பழி; என்றதன்
இயற்பாலதாய் என்றுமே நிலைக்கும்
இதயம் மாசுறாத எண்ணத்தாற் கிளைக்கும்

அழுக்காறு கோபம் ஆசை வன்சொல் நீக்கி
அறத்தால் வளரும் இன்பமே இன்பம்
ஒழுக்காறிதில் உண்மை அன்பு மேவ
ஒருமையோடு மக்கள் பெருமையாக வாழ
Popular Chapter

Popular Couplet

Repeated Word in Couplets
Most repeated word in Thirukkural
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. இல்லை - 22

Repeated Word in Couplet Starting
Most common First word in the Couplets
 1. ஆற்றின் - 5
 2. இன்பம் - 5
 3. நனவினால் - 5
 4. காமம் - 4
 5. காமக் - 4

Repeated Word in Couplet Ending
Most common Last word in the Couplets
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. செயல் - 22