ఈవి

வறியார்க்கொன்று ஈவதே ஈகைமற் றெல்லாம்
குறியெதிர்ப்பை நீர துடைத்து.   (221)

లేవడి కిడు దాని సీవిగాఁ భావింత్రు
ప్రతి ఫలమ్మె మిగత వన్ని జాడ.

நல்லாறு எனினும் கொளல்தீது மேலுலகம்
இல்லெனினும் ஈதலே நன்று.   (222)

అడుగరాదు మేలుకై యున్ను నొకనిని
ముక్తి లేదటన్ను యుక్త మీవి.

இலனென்னும் எவ்வம் உரையாமை ஈதல்
குலனுடையான் கண்ணே யுள.   (223)

లేవడి యడుగంగ లేదని నొప్పింప
కిచ్చువాని దుగును హెచ్చు కులము.

இன்னாது இரக்கப் படுதல் இரந்தவர்
இன்முகங் காணும் அளவு.   (224)

సానుభూతి తగదు సాయంబు గోరెడ్
ముఖము నందు నగవు మొలచు దనుక.

ஆற்றுவார் ஆற்றல் பசிஆற்றல் அப்பசியை
மாற்றுவார் ஆற்றலின் பின்.   (225)

శక్తిపరుల శక్తి శమియించు టాకలి
దాని కన్న శక్తి దాని దీర్ప.

அற்றார் அழிபசி தீர்த்தல் அஃதொருவன்
பெற்றான் பொருள்வைப் புழி.   (226)

ఆకలనెడి నొప్పి యంచుకే చేరదు
వంచి తినెడు గుణము నుంచుకొనిన.

பாத்தூண் மரீஇ யவனைப் பசியென்னும்
தீப்பிணி தீண்டல் அரிது.   (227)

ఈవి వలనఁ దృస్తి నెరుగునే ద్రవ్యమ్ము
కూడబెట్టి విడచి కుములు లోభి.

ஈத்துவக்கும் இன்பம் அறியார்கொல் தாமுடைமை
வைத்திழக்கும் வன்க ணவர்.   (228)

లేనివాని కిడక తనకు తానె తినుట
వరమ సీచమగును పస్తుకన్న.

இரத்தலின் இன்னாது மன்ற நிரப்பிய
தாமே தமியர் உணல்.   (229)

చావె కష్టమండ్రు లేవడి యడుగంగ
సియలేమి కన్న నింపె చావు.

சாதலின் இன்னாத தில்லை இனிததூஉம்
ஈதல் இயையாக் கடை.   (230)

దేహి యన్నవారి కాహర మిడుటయే
తనకు వెనుక మిగులు ద్రవ్యమగును.