నడవడి

ஒழுக்கம் விழுப்பந் தரலான் ஒழுக்கம்
உயிரினும் ஓம்பப் படும்.   (131)

ప్రాణమగును నడత ప్రాణమ్మూ కన్నను
గౌరవమ్ము దాన గలుగు గాన

பரிந்தோம்பிக் காக்க ஒழுக்கம் தெரிந்தோம்பித்
தேரினும் அஃதே துணை.   (132)

తెలియఁదగిన దన్ని తెలిసియున్నను గాని
నడవడి సరిగామి నాణ్యమెడలు

ஒழுக்கம் உடைமை குடிமை இழுக்கம்
இழிந்த பிறப்பாய் விடும்.   (133)

ఇంటి గొప్పదనము నెఱిగించు నడవడి
మంచి చెడుగు దాన నెంచదగును

மறப்பினும் ஓத்துக் கொளலாகும் பார்ப்பான்
பிறப்பொழுக்கங் குன்றக் கெடும்.   (134)

మరచిన శృతుల్తెన మరినేర్చు విప్రుండు
ఓగు పడిన యెడల బాగుపడడు

அழுக்கா றுடையான்கண் ஆக்கம்போன்று இல்லை
ஒழுக்க மிலான்கண் உயர்வு.   (135)

లోభీకెంత యున్న లాభమ్ము లేనట్లు
వైకిరాడు దుష్ప్రవర్త నుండు

ஒழுக்கத்தின் ஒல்கார் உரவோர் இழுக்கத்தின்
ஏதம் படுபாக் கறிந்து.   (136)

సత్ప్రవర్తనమున సజ్జనులే వర్తింత్రు
దుష్ట వర్తనమున దోష మెఱిగి

ஒழுக்கத்தின் எய்துவர் மேன்மை இழுக்கத்தின்
எய்துவர் எய்தாப் பழி.   (137)

మంచి నడతవలన మర్యాద హెచ్చును
తప్పు నడత వలన ముప్పు వఛ్చు

நன்றிக்கு வித்தாகும் நல்லொழுக்கம் தீயொழுக்கம்
என்றும் இடும்பை தரும்.   (138)

సత్ప్రవర్తనంబు సాఖ్యతా బీజమ్ము
దుష్ట వర్తనమ్ము దుఃఖకరము

ஒழுக்க முடையவர்க்கு ஒல்லாவே தீய
வழுக்கியும் வாயாற் சொலல்.   (139)

అనుచితంబు జెప్పరాచార పురుమలు
మరువు జేతనైనా మాటఁ మరచి

உலகத்தோடு ஒட்ட ஒழுகல் பலகற்றும்
கல்லார் அறிவிலா தார்.   (140)

లోకపోక డెరిగి పోకున్న వాడెంత
చదువు జదినియున్న జదువనట్లె.