వ్యర్థభాషణ

பல்லார் முனியப் பயனில சொல்லுவான்
எல்லாரும் எள்ளப் படும்.   (191)

ఫలమొకింతఁ లేక వ్యర్థంబుగాఁ బల్కు
నట్టి వాని లక్ష్య వెట్టరెవరు.

பயனில பல்லார்முன் சொல்லல் நயனில
நட்டார்கண் செய்தலிற் றீது.   (192)

వ్యర్థ భాషణమ్ము వ్యథనిచ్చు వంచించి
స్నేహితులకుఁ జేయు టెడువు కన్న

நயனிலன் என்பது சொல்லும் பயனில
பாரித் துரைக்கும் உரை.   (193)

వదురుజోతటంచు నెదిరికి దెలిసించు
వ్యర్థమైన దాని వ్యాఖ్యజేయ.

நயன்சாரா நன்மையின் நீக்கும் பயன்சாராப்
பண்பில்சொல் பல்லா ரகத்து.   (194)

చెప్ప దొడఁగునేని చెత్తగా నేదేదొ
నష్టపడును వాని నాణ్య మచట

சீர்மை சிறப்பொடு நீங்கும் பயனில
நீர்மை யுடையார் சொலின்.   (195)

గొప్పదన మదెంత గూడిన వాడైన
భంగపడును వ్యర్థ భాషణమున

பயனில்சொல் பராட்டு வானை மகன்எனல்
மக்கட் பதடி யெனல்.   (196)

సత్తులేక బలికి సామర్థ్యుఁడనుకొన్న
పురుషఁడెట్టు లగును పొల్లు గాని

நயனில சொல்லினுஞ் சொல்லுக சான்றோர்
பயனில சொல்லாமை நன்று.   (197)

దొడ్డవారి మాట దుడుకుగా నున్నను
పొల్లు మాట జెప్ప నొల్ల రొకటి

அரும்பயன் ஆயும் அறிவினார் சொல்லார்
பெரும்பயன் இல்லாத சொல்.   (198)

సత్తులేని మాట సర్వజ్ఞు లాడరు
పలికిరేని దాన ఫలిత ముండు.

பொருள்தீர்ந்த பொச்சாந்துஞ் சொல்லார் மருள்தீர்ந்த
மாசறு காட்சி யவர்.   (199)

సత్యథంబు గోరు శాస్త్ర పారంగతులే
విష్వలముగ జెప్ప నేర రొకటి

சொல்லுக சொல்லிற் பயனுடைய சொல்லற்க
சொல்லிற் பயனிலாச் சொல்.   (200)

పలుకఁ దలతువేని పలుకుము ఫలమీయ
ఫలము లేని పలుకు పలుక వలదు.