బిడ్డలు

பெறுமவற்றுள் யாமறிவது இல்லை அறிவறிந்த
மக்கட்பேறு அல்ல பிற.   (61)

తెలియలేము మంచి తెలివైన బిడ్డలు
కలుగు దానికన్నఁ గలిమి వేరు.

எழுபிறப்பும் தீயவை தீண்டா பழிபிறங்காப்
பண்புடை மக்கட் பெறின்.   (62)

ఏడు జన్మములకు నేదోష మంటదు.
ఏహ్యపడని బిడ్డ లింటనున్న.

தம்பொருள் என்பதம் மக்கள் அவர்பொருள்
தம்தம் வினையான் வரும்.   (63)

తన ధనమ్మ టండ్రు, తన సంతతినె బుధులు
వారి వారి కర్మ వారి సుతులు ,

அமிழ்தினும் ஆற்ற இனிதேதம் மக்கள்
சிறுகை அளாவிய கூழ்.   (64)

కన్నబిడ్డ తనదు చిన్నారి చేతులఁ
దులుపు కూడె యమృత తుల్యమగును.

மக்கள்மெய் தீண்டல் உடற்கின்பம் மற்றுஅவர்
சொற்கேட்டல் இன்பம் செவிக்கு.   (65)

తనువు పులకరించు తాకినఁ దన బిడ్డ
మాటవిన్న చెవుల మధుర మగును.

குழல்இனிது யாழ்இனிது என்பதம் மக்கள்
மழலைச்சொல் கேளா தவர்.   (66)

వారి వారి బిడ్డ గారాబు మాటలు
విన్న వినరు వీణ వేణురవళి .

தந்தை மகற்காற்று நன்றி அவையத்து
முந்தி இருப்பச் செயல்.   (67)

బుధుల సభల యందు పొగడొందునట్లుగ
తనయుఁదీర్చు టగును తండ్రి ఋణము.

தம்மின்தம் மக்கள் அறிவுடைமை மாநிலத்து
மன்னுயிர்க் கெல்லாம் இனிது.   (68)

తనదు సుతుని ప్రతిభ తా మెచ్చుటకు ముందె
యుర్వి జనులు మెత్తు రుత్సవముల

ஈன்ற பொழுதின் பெரிதுவக்கும் தன்மகனைச்
சான்றோன் எனக்கேட்ட தாய்.   (69)

కన్న నాటికన్న మిన్నగా నుప్పొంగు
తనయుని పొగడంగ వినిన తల్లి

மகன்தந்தைக்கு ஆற்றும் உதவி இவன்தந்தை
என்நோற்றான் கொல்எனும் சொல்   (70)

ఎట్టి తపముఁజేయ నిటువంటి పుత్రుండు
పుట్టె ననిన దీరు పుత్రు ఋణము.