పొలయలుక సుఖము

இல்லை தவறவர்க்கு ஆயினும் ஊடுதல்
வல்லது அவர்அளிக்கு மாறு.   (1321)

వారియందు నెట్టి నేరమ్ము లేకున్న
కలహమందె వలపు పులకరించు.

ஊடலின் தோன்றும் சிறுதுனி நல்லளி
வாடினும் பாடு பெறும்.   (1322)

ప్రణయ కలహమందు వలపు వాడినగాని
హానికన్న మేలె యధికమగును.

புலத்தலின் புத்தேள்நாடு உண்டோ நிலத்தொடு
நீரியைந் தன்னார் அகத்து.   (1323)

కామమందు ప్రణయ కలహమ్ము కన్నను
సౌఖ్యమిచ్చు వేరె స్వర్గమేది

புல்லி விடாஅப் புலவியுள் தோன்றுமென்
உள்ளம் உடைக்கும் படை.   (1324)

కలహమాడి యీడ్చి కౌగలించిన బలము
తలచుకొన్న నిపుడు దడను బుట్టు.

தவறிலர் ஆயினும் தாம்வீழ்வார் மென்றோள்
அகறலின் ஆங்கொன் றுடைத்து.   (1325)

దూరమగుట మంచి, నేరమ్ము లేకున్న
కలసియుంట కన్నఁ గౌగలించి.

உணலினும் உண்டது அறல்இனிது காமம்
புணர்தலின் ஊடல் இனிது.   (1326)

ఆరగింపుకన్న నరుగుటలో నింపు
కౌగలింపుకన్నఁ గలహ మింపు.

ஊடலில் தோற்றவர் வென்றார் அதுமன்னும்
கூடலிற் காணப் படும்.   (1327)

కలహమునను గెలుపు వలపునం దోటమి
కలయికందుఁ దానిఁ దెలియనగును.

ஊடிப் பெறுகுவம் கொல்லோ நுதல்வெயர்ப்பக்
கூடலில் தோன்றிய உப்பு.   (1328)

రసము ప్రణయమునను నొసలు జెమర్చఁగా
కామకేళిఁ దనియఁ గలహమాడి.

ஊடுக மன்னோ ஒளியிழை யாமிரப்ப
நீடுக மன்னோ இரா.   (1329)

రమణి యలుక నుండ రాతిరి పెఱుగంగఁ
గౌసరి యాసఁదీర్పఁ గోరుకొందు.

ஊடுதல் காமத்திற்கு இன்பம் அதற்கின்பம்
கூடி முயங்கப் பெறின்.   (1330)

కామమునకు ప్రణయ కలహమ్ము జీవమ్ము
భోగమునకు నదియె పూర్ణరక్ష.