సత్క్రియ

துணைநலம் ஆக்கம் த்ருஉம் வினைநலம்
வேண்டிய எல்லாந் தரும்.   (651)

తోడు మంచిదైన తోడాను సంపద
శిష్ట వృత్తి సకల సిరుల నిచ్చు.

என்றும் ஒருவுதல் வேண்டும் புகழொடு
நன்றி பயவா வினை.   (652)

ఆచరింప గవల దపకీర్తి దెచ్చెడి
కార్యములను సర్వకాలమందు.

ஒஓதல் வேண்டும் ஒளிமாழ்கும் செய்வினை
ஆஅதும் என்னு மவர்.   (653)

రాను రాను వైకి రాగోరు వారలు
బొగడఁబడని బనులఁ దెగడవలయు.

இடுக்கண் படினும் இளிவந்த செய்யார்
நடுக்கற்ற காட்சி யவர்.   (654)

గాసితోడ నెన్ని కష్టాల పాలైన
చిత్త బలులు హీనవృత్తి దిగరు.

எற்றென்று இரங்குவ செய்யற்க செய்வானேல்
மற்றன்ன செய்யாமை நன்று.   (655)

చేయరాదు వెనక జింతించు పనులను
చేసియున్న మఱల చేయవలదు.

ஈன்றாள் பசிகாண்பான் ஆயினுஞ் செய்யற்க
சான்றோர் பழிக்கும் வினை.   (656)

కన్నతల్లి యాకలన్నను, దానికై
తప్పుదారి ద్రొక్క దగవు గాదు.

பழிமலைந்து எய்திய ஆக்கத்தின் சான்றோர்
கழிநல் குரவே தலை.   (657)

దుష్కృతంబు వలన దొర యౌటకన్నను
వేదవడిన శిష్టవృత్తి మేలు.

கடிந்த கடிந்தொரார் செய்தார்க்கு அவைதாம்
முடிந்தாலும் பீழை தரும்.   (658)

చేయదగని పనుల జేయంగ లాభమ్ము
కలుగుటైన కీడు గలుగు మఱల.

அழக்கொண்ட எல்லாம் அழப்போம் இழப்பினும்
பிற்பயக்கும் நற்பா லவை.   (659)

దుఃఖ పెట్టి యొరుల దోచిన ద్రవ్యమ్ము
దుఃఖ పడగ జేసి తొలగిపోవు.

சலத்தால் பொருள்செய்தே மார்த்தல் பசுமண்
கலத்துள்நீர் பெய்திரீஇ யற்று.   (660)

మోసగించు వృత్తి దాచిన సంపద
యోటికుండలోని నీటి విధము.