అలసత్వము

குடியென்னும் குன்றா விளக்கம் மடியென்னும்
மாசூர மாய்ந்து கெடும்.   (601)

వెలుగు గలుగు గృహము మలిగిపోకున్నను
గోళ్ళు గిల్లుకొన్న గ్రిడ్డిదగును.

மடியை மடியா ஒழுகல் குடியைக்
குடியாக வேண்டு பவர்.   (602)

అలసత కలసతను కలిగింత్రు తమ యిల్లు
విల్లుగాగనుండ నెంచువారు.

மடிமடிக் கொண்டொழுகும் பேதை பிறந்த
குடிமடியும் தன்னினும் முந்து.   (603)

గోళ్ళు గిల్లుకొనుచు కూర్చున్న కాపుర
మంతరించు వానికన్న ముందు.

குடிமடிந்து குற்றம் பெருகும் மடிமடிந்து
மாண்ட உஞற்றி லவர்க்கு.   (604)

ఇల్లు గనినవేరు గుల్లయైపోవును
మందు డగుచు యత్నమందకున్న

நெடுநீர் மறவி மடிதுயில் நான்கும்
கெடுநீரார் காமக் கலன்.   (605)

మఱవు, జాగు, నిద్ర, మందతయును నాల్గు
చెడగ నుండు వాని తొడవు లగును.

படியுடையார் பற்றமைந்தக் கண்ணும் மடியுடையார்
மாண்பயன் எய்தல் அரிது.   (606)

ఖ్యాతి తరుగకున్న నీతిగా దలసత
పొందఁదగినదైనఁ జొందలేము.

இடிபுரிந்து எள்ளுஞ்சொல் கேட்பர் மடிபுரிந்து
மாண்ட உஞற்றி லவர்.   (607)

పాలుమారుటైన పనిపాట్లు లేకుండా
పోటుగాను నిందమాట వచ్చు.

மடிமை குடிமைக்கண் தங்கின்தன் ஒன்னார்க்கு
அடிமை புகுத்தி விடும்.   (608)

భవ్య గృహము నందు ప్రాల్మారి కేర్పడ్డ
శత్రువులకు సేవ సలుపవలయు.

குடியாண்மை யுள்வந்த குற்றம் ஒருவன்
மடியாண்மை மாற்றக் கெடும்.   (609)

మరుగుపడిన వేరు మెరుగౌను శీఘ్రమ్మె
మందముడిగి కార్యమగ్నుడైన.

மடியிலா மன்னவன் எய்தும் அடியளந்தான்
தாஅய தெல்லாம் ஒருங்கு.   (610)

అడుగులందు దార విడచిన రాజ్యమ్ము
మరల పొందవచ్చు మందముడుగ.