ధన్యవాదాలు

Thirukkural.net అనేక మంది నుండి ప్రేరణ / సహకారం యొక్క ఫలితం. ఈ సైట్ తయారు సాధనలో ఉన్న ప్రతి వ్యక్తీ కి రుణపడి ఉన్నాము. మేము ఇక్కడ ప్రతి ఒక్క ముఖ్యమైన కంట్రిబ్యూటర్లను నమోదుచేసాము .. ఈ కల నిజము చేయడానికి పరోక్షంగా లేక నేరుగా మద్దతు ఇచ్చిన ప్రతి వ్యక్తికి హృదయపూర్వకమైన ధన్యవాదాలు తెలిచేస్తున్నాము.

సురేష్ బాబు సౌందరరాజన్
అసోకన్ అ మ ఎస్
కార్తికేయన్ గనేషన్
ఆరుళ్ కుమార్ శివసామి
శరద్ సింగ్
యెవెగెనియ్ కేల్మన్

ఇల.సున్దరమ్ - ఫాంట్స్
azhagi.com
అష్రఫ్ న్.వ్.క్.


காலத்தி னாற்செய்த நன்றி சிறிதெனினும்
ஞாலத்தின் மாணப் பெரிது.
-திருவள்ளுவர்

ஈயென இரத்தல் இழிந்தன்று; அதனெதிர்
ஈயேன் என்றல் அதனினும் இழிந்தன்று;
கொள்ளெனக் கொடுத்தல் உயர்ந்தன்று; அதனெதிர்
கொள்ளேன் என்றல் அதனினும் உயர்ந்தன்று;
-புறநானூறு


మా ప్రాయోజకులు & భాగస్వాములు: