దైవ ప్రార్ధన

அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி
பகவன் முதற்றே உலகு.   (1)

అచ్చుమూలమైన దక్షరంబుల కెల్ల
వేద వేద్యు డాది విశ్వమునకు

கற்றதனால் ஆய பயனென்கொல் வாலறிவன்
நற்றாள் தொழாஅர் எனின்.   (2)

చదివినన్దుకేమి సఫలమ్ము సర్వజ్ఞు
చరణములకు బూజ సలుపకున్న

மலர்மிசை ஏகினான் மாணடி சேர்ந்தார்
நிலமிசை நீடுவாழ் வார்.   (3)

సుమన గమను పాద కమలమ్ములకు సేవఁ
జేయువారి బ్రతుకు క్షేమ మిలను

வேண்டுதல் வேண்டாமை இலானடி சேர்ந்தார்க்கு
யாண்டும் இடும்பை இல.   (4)

వలయు వద్దులేని వాని పాదము లంద
శాశ్వతముగ దొలగు సంకటములు

இருள்சேர் இருவினையும் சேரா இறைவன்
பொருள்சேர் புகழ்புரிந்தார் மாட்டு.   (5)

బంధ ముక్తుడగును ద్వంద్వ కర్మలనుండి
విశ్వమయుని కీర్తి వినుతిజేయ

பொறிவாயில் ஐந்தவித்தான் பொய்தீர் ஒழுக்க
நெறிநின்றார் நீடுவாழ் வார்.   (6)

ఇంద్రియమ్ము లణచి యింద్రియాతీతుని
సత్య మార్గమరయ నిత్యసుఖము

தனக்குவமை இல்லாதான் தாள்சேர்ந்தார்க் கல்லால்
மனக்கவலை மாற்றல் அரிது.   (7)

నిరుపమాను దివ్య చరణ సేవలు దప్ప
మనసు శాంతి బొందు మార్గమరుదు

அறவாழி அந்தணன் தாள்சேர்ந்தார்க் கல்லால்
பிறவாழி நீந்தல் அரிது.   (8)

ధర్మవార్ధియైన దైవమ్ము పద సేవఁ
గర్మవార్ధి దాట గలుగు నావ

கோளில் பொறியின் குணமிலவே எண்குணத்தான்
தாளை வணங்காத் தலை.   (9)

చేష్ట లుడిగినట్టి చెవి కన్ను ముక్కటు
లష్టగుణుని మ్రొక్కనట్టి శిరము

பிறவிப் பெருங்கடல் நீந்துவர் நீந்தார்
இறைவன் அடிசேரா தார்.   (10)

భవ మహా సముద్ర మవలీల యభవుని
పాద మందుకొన్న వారికెల్ల

பு. ஆ. முத்துக்கிருஷ்ணன் (திருக்குறள் இசைமலர் - வானதி பதிப்பகம்)

Raga: கேதாரம்  |  Tala: ஆதி
பல்லவி:
அகர முதல வெழுத்தென் றறிவோம்-ஆதி
பகவன் முதற்றே உலகெனப் பணிவோம்

அநுபல்லவி:
அகவிருள் நீங்க அறிவொளி தோன்ற
அன்பினில் இன்பம் பெற
துன்பங்கள் யாவும் அற

சரணம்:
கற்ற கல்வியதனால் ஆகும்பயன் இறைவன்
நற்றாள் தொழுதிட நவில் திருக்குறளின்
உற்ற துணையை நமதுளங்கொண்டு போற்றுவோம்
உலகம் கண்ட தமிழ் அருளறம் வாழ்த்துவோம்