దొంగతనము

எள்ளாமை வேண்டுவான் என்பான் எனைத்தொன்றும்
கள்ளாமை காக்கதன் நெஞ்சு.   (281)

బ్రతుకఁదలతువేని పరిహాస పడకుండ
మదిని దొంగతనము మరచిపొమ్ము.

உள்ளத்தால் உள்ளலும் தீதே பிறன்பொருளைக்
கள்ளத்தால் கள்வேம் எனல்.   (282)

దొంగిలింపకున్న దొంగిలించిన యట్లె
యట్టి తలపు మనసునందు గలుగ.

களவினால் ஆகிய ஆக்கம் அளவிறந்து
ஆவது போலக் கெடும்.   (283)

వెరిగినట్లు వెరిగి వెరిగిన దంతయుఁ
తరిగిపోవు దొంగతనపు ధనము.

களவின்கண் கன்றிய காதல் விளைவின்கண்
வீயா விழுமம் தரும்.   (284)

చోర బుద్ధి వచ్చి చొచ్చుకపోయిన
బ్రతుకు కాలమెల్ల పతన మగును.

அருள்கருதி அன்புடைய ராதல் பொருள்கருதிப்
பொச்சாப்புப் பார்ப்பார்கண் இல்.   (285)

జాలిగుండె కలుఁగ జాలదు చిర్చింప
దుష్టబుద్ధి కలుఁగ దొంగిలింప.

அளவின்கண் நின்றொழுகல் ஆற்றார் களவின்கண்
கன்றிய காத லவர்.   (286)

నీతిగాను బ్రతుకఁ జేతగా దొకనికి
యాశ గలిగెనేని మోసగింప

களவென்னும் காரறி வாண்மை அளவென்னும்
ஆற்றல் புரிந்தார்கண்ட இல்.   (287)

చిక్కనముగ బ్రతుక చేతైన వానికి
నపహారింప దలఁచు నెపము లేదు.

அளவறிந்தார் நெஞ்சத் தறம்போல நிற்கும்
களவறிந்தார் நெஞ்சில் கரவு.   (288)

మేర నెఱుఁగు నతఁడు మీరడు ధర్మంబు
మోర నెపమునందె చోరుడుండు.

அளவல்ல செய்தாங்கே வீவர் களவல்ல
மற்றைய தேற்றா தவர்.   (289)

చోర వృత్తికన్న వేరెరుంగని యట్టి
చీడవురుగు చెడును శీఘ్ర గతని.

கள்வார்க்குத் தள்ளும் உயிர்நிலை கள்வார்க்குத்
தள்ளாது புத்தே ளுளகு.   (290)

దొంగవాని కిహమె దూరమై పోవంగ
నిగ్రహునికి దక్కు నింగి సుఖము.