చనువు

பழைமை எனப்படுவது யாதெனின் யாதும்
கிழமையைக் கீழ்ந்திடா நட்பு.   (801)

చనువనంగఁ జెల్లు సహాయించి యేదైన
స్వీకరించునట్టి స్నేహితంబు.

நட்பிற் குறுப்புக் கெழுதகைமை மற்றதற்கு
உப்பாதல் சான்றோர் கடன்.   (802)

స్నేహమునకు గుర్తు చెప్పకజేయటే
నొప్పుకొనుటె దాని గొప్పదనము.

பழகிய நட்பெவன் செய்யுங் கெழுதகைமை
செய்தாங்கு அமையாக் கடை.   (803)

చెలిమి చాల నాళ్ళు చేసిన ఫలమేమి
చనువె లేకయున్న సలువ నొకటె.

விழைதகையான் வேண்டி இருப்பர் கெழுதகையாற்
கேளாது நட்டார் செயின்.   (804)

బాధ్యత గలద్దంచు పాటించి చెప్పక
చేయు వనిని చనువె స్వీకరించు.

பேதைமை ஒன்றோ பெருங்கிழமை என்றுணர்க
நோதக்க நட்டார் செயின்.   (805)

తెలియని తనమనుచుఁ జెలిమితో పలికిన
హితుని తప్పు నోర్వ హితమంటుండ్రు.

எல்லைக்கண் நின்றார் துறவார் தொலைவிடத்தும்
தொல்லைக்கண் நின்றார் தொடர்பு.   (806)

చనువు వలన గొప్ప సంకటమేరాగ
వదలుకొనడు మిత్ర వరుఁడు దాని.

அழிவந்த செய்யினும் அன்பறார் அன்பின்
வழிவந்த கேண்மை யவர்.   (807)

మిత్రయందు ప్రేమ సూత్రమ్ము తెగరాదు
హితుని వలన బ్రతుకె హీనమైన

கேளிழுக்கம் கேளாக் கெழுதகைமை வல்லார்க்கு
நாளிழுக்கம் நட்டார் செயின்.   (808)

వినక నెవరు జెప్ప విశ్వసించెడు మిత్రు
ద్రోహపరచు దినమె దుర్దినమ్ము.

கெடாஅ வழிவந்த கேண்மையார் கேண்மை
விடாஅர் விழையும் உலகு.   (809)

కాల కాలముగను గలసిన స్నేహమ్ము
విడని వాని బొగడు విశ్వమెల్ల.

விழையார் விழையப் படுப பழையார்கண்
பண்பின் தலைப்பிரியா தார்.   (810)

ఎన్నిజేయ స్నేహ మెడబాటు గానట్టి
మిత్రులఁ బగవారు మెచ్చుకొంద్రు.