భావప్రకటన

கரப்பினுங் கையிகந் தொல்லாநின் உண்கண்
உரைக்கல் உறுவதொன் றுண்டு.   (1271)

దాచఁబూను కొనిన దాగక చెలికఁడ్లు
భావమొండు దెలియ బరుచు నాకు.

கண்ணிறைந்த காரிகைக் காம்பேர்தோட் பேதைக்குப்
பெண்நிறைந்த நீர்மை பெரிது.   (1272)

కనుల సొంపు, సిగ్గు కరవల్లవంబులు
స్త్రీల శోభకెల్ల జీవమిచ్చు.

மணியில் திகழ்தரு நூல்போல் மடந்தை
அணியில் திகழ்வதொன்று உண்டு.   (1273)

మణుల దారమెట్లు గనిపిఅమ్చునట్టులే
మగువ సొంపునందె మనసు తెలియు.

முகைமொக்குள் உள்ளது நாற்றம்போல் பேதை
நகைமொக்குள் உள்ளதொன் றுண்டு.   (1274)

మగువ మర్మ మెల్ల మందహాసము దెల్పు
పరిమళంబు దెలుపు పగిది మొగ్గ.

செறிதொடி செய்திறந்த கள்ளம் உறுதுயர்
தீர்க்கும் மருந்தொன்று உடைத்து.   (1275)

గాజులు కదలంగఁ గాదన్న ప్రేయసి
మర్మమందె నాకు మందు దొఱికె.

பெரிதாற்றிப் பெட்பக் கலத்தல் அரிதாற்றி
அன்பின்மை சூழ்வ துடைத்து.   (1276)

వలచి రాక నన్ను తిలకించుటను జూడఁ
నలుక యేమొ వదలి తంచుముందు.

தண்ணந் துறைவன் தணந்தமை நம்மினும்
முன்னம் உணர்ந்த வளை.   (1277)

ప్రియుడు లేదటన్న వేదన నాకన్న
ముందుగానె గాజులందు దెలినె.

நெருநற்றுச் சென்றார்எம் காதலர் யாமும்
எழுநாளேம் மேனி பசந்து.   (1278)

నిన్న ప్రియుని విడచు టెన్నంగ నామేను
వారమైన యట్లు పాలిపోయె.

தொடிநோக்கி மென்தோளும் நோக்கி அடிநோக்கி
அஃதாண் டவள்செய் தது.   (1279)

కంకణములు జూచి కాల్జూచి నొయ్యన
భావమొండు భామ బయట బెట్టు.

பெண்ணினால் பெண்மை உடைத்தென்ப கண்ணினால்
காமநோய் சொல்லி இரவு.   (1280)

కామ బాధనెల్లఁ గనుచూపులో నిల్పి
నిలువుకొనుటె కలికి వలపు బలము.