మంత్రి

கருவியும் காலமும் செய்கையும் செய்யும்
அருவினையும் மாண்டது அமைச்சு.   (631)

సాధ్య సాధనములు సమయమ్ము స్వప్రజ్ఞ
యచితమగును జూడ సచివునందు.

வன்கண் குடிகாத்தல் கற்றறிதல் ஆள்வினையோடு
ஐந்துடன் மாண்டது அமைச்சு.   (632)

అభయ, మాలకింపు, ప్రభవమ్ము, జ్ఞానమ్ము,
తంత్రమైదు వలయు మంత్రి కెవుడు.

பிரித்தலும் பேணிக் கொளலும் பிரிந்தார்ப்
பொருத்தலும் வல்ல தமைச்சு.   (633)

సచివుఁ డెరుగవలయు సామ దానమ్ములు
చెదరగొట్టి మఱలఁ జేరదీయ.

தெரிதலும் தேர்ந்து செயலும் ஒருதலையாச்
சொல்லலும் வல்லது அமைச்சு.   (634)

స్థిరముగాను దెలిసి స్థిరముగాఁ జెప్పెడి
కార్యవాది మంత్రిగాఁగఁ దగును.

அறனறிந்து ஆன்றமைந்த சொல்லான்எஞ் ஞான்றுந்
திறனறிந்தான் தேர்ச்சித் துணை.   (635)

ధర్మమెరిగి మాట ధాటిగ జెప్పెడి
కర్మటుండె మంత్రిగాగ దగును.

மதிநுட்பம் நூலோடு உடையார்க்கு அதிநுட்பம்
யாவுள முன்நிற் பவை.   (636)

ప్రజ్ఞతోడఁ శాస్త్ర పరిచయంబున్నచో
నంతకన్న విజ్ఞ తరయ గలమె.

செயற்கை அறிந்த கடைத்தும் உலகத்து
இயற்கை அறிந்து செயல்.   (637)

ఎంత దెలిసియున్న నిల సాంప్రదాయమ్ము
మరువ దగదు కార్య మార్గమందు.

அறிகொன்று அறியான் எனினும் உறுதி
உழையிருந்தான் கூறல் கடன்.   (638)

తనకు దెలివిలేదు, వినమన్న వినడట్టి
వాని దిద్దగలుగు వాడె మంత్రి.

பழுதெண்ணும் மந்திரியின் பக்கததுள் தெவ்வோர்
எழுபது கோடி உறும்.   (639)

మర్మమైనయట్టి దుర్మంత్రి కన్నను
పదియు కోట్లు మేలు పగతుడైన.

முறைப்படச் சூழ்ந்தும் முடிவிலவே செய்வர்
திறப்பாடு இலாஅ தவர்.   (640)

కాగల పనులైన కాకనే జెడిపోవు
చేతగాని మంత్రి చెంతనున్న.