తగని మైత్రి

சீரிடம் காணின் எறிதற்குப் பட்டடை
நேரா நிரந்தவர் நட்பு.   (821)

పైకి చెలిమిఁజూపి పగ నెదవర్తించు
చెలిమి, జెలిమిగాదు కొలిమిగాని.

இனம்போன்று இனமல்லார் கேண்மை மகளிர்
மனம்போல வேறு படும்.   (822)

ఐనవారలట్టు లనిపించి వేరైన
వారి చెలిమి వారవనితఁటోలు.

பலநல்ல கற்றக் கடைத்து மனநல்லர்
ஆகுதல் மாணார்க் கரிது.   (823)

చదివినంత రాదు సంస్కార సంపత్తి
మనసు మనసుతోడ మైత్రిగాక.

முகத்தின் இனிய நகாஅ அகத்தின்னா
வஞ்சரை அஞ்சப் படும்.   (824)

నవ్వు తొలకరించు నయవంచకుల మైత్రి
తలఁచుకొన్న భయము గలుగు చుండు.

மனத்தின் அமையா தவரை எனைத்தொன்றும்
சொல்லினால் தேறற்பாற்று அன்று.   (825)

చిత్త మత్తుకొనని చెలికాని మాటలు
నిర్ణయింపరాదు నిజమటుంచు.

நட்டார்போல் நல்லவை சொல்லினும் ஒட்டார்சொல்
ஒல்லை உணரப் படும்.   (826)

మిత్రులవలె మేలుఁ మిగులంగ బలికినన్
వంచకంబు బయట పడున దెట్లొ.

சொல்வணக்கம் ஒன்னார்கண் கொள்ளற்க வில்வணக்கம்
தீங்கு குறித்தமை யான்.   (827)

వినకు కాని వాని వినయంపు మాటలు
విల్లు వంగినట్టి విధముగాన.

தொழுதகை யுள்ளும் படையொடுங்கும் ஒன்னார்
அழுதகண் ணீரும் அனைத்து.   (828)

దండమన్న చేతి దాపున క్రూరస్త్ర
మణఁచగలడు శత్రువైనవాడు.

மிகச்செய்து தம்மெள்ளு வாரை நகச்செய்து
நட்பினுள் சாப்புல்லற் பாற்று.   (829)

కాని వాని యెడల కలసినట్లుండియే
తొలిగిపోవఁ మెఱుగు తొందఱగను.

பகைநட்பாம் காலம் வருங்கால் முகநட்டு
அகநட்பு ஒரீஇ விடல்.   (830)

మోసగానితోడ మురిపించునట్టులే
తెంపుకొనుట చెలిమి కింపటండ్రు.