కార్యసిద్ధి

வினைத்திட்பம் என்பது ஒருவன் மனத்திட்பம்
மற்றைய எல்லாம் பிற.   (661)

సర్వకార్యసిద్ధి సంకల్ప సిద్ధియే
అన్ని దాని యందె యైక్యమగును.

ஊறொரால் உற்றபின் ஒல்காமை இவ்விரண்டின்
ஆறென்பர் ஆய்ந்தவர் கோள்.   (662)

చిక్కులందు బడమి, శ్రేష్టమ్ము పడినచో
చొక్కి పోమి కార్యసూరు మతము.

கடைக்கொட்கச் செய்தக்க தாண்மை இடைக்கொட்கின்
எற்றா விழுமந் தரும்.   (663)

పూనుకొన్న పనిని పూర్తిగావింపక
నిలువుకొన్నవాడు నిందపాలు.

சொல்லுதல் யார்க்கும் எளிய அரியவாம்
சொல்லிய வண்ணம் செயல்.   (664)

చెప్పవచ్చు నెన్నొ చెప్పిన రీతిగా
ననుసరించు వార లరుదు జూడ.

வீறெய்தி மாண்டார் வினைத்திட்பம் வேந்தன்கண்
ஊறெய்தி உள்ளப் படும்.   (665)

కీర్తి దెచ్చుపనుల కృతకృత్యు డైనచో
చక్రవర్తియైన సత్కరించు.

எண்ணிய எண்ணியாங்கு எய்து எண்ணியார்
திண்ணியர் ஆகப் பெறின்.   (666)

కోరు వారి శ్రద్ధ కొఱతఁగాకున్నచో
కోరుకొన్న దెల్లఁ గూడివచ్చు.

உருவுகண்டு எள்ளாமை வேண்டும் உருள்பெருந்தேர்க்கு
அச்சாணி அன்னார் உடைத்து.   (667)

ఆకృతిగని యెంచ కల్పుగా నొకనిని
తేరును కడచీలె తిరుగబెట్టు.

கலங்காது கண்ட வினைக்கண் துளங்காது
தூக்கங் கடிந்து செயல்.   (668)

శంక లేక నొకటి సంకల్ప శుద్ధితో
విసుగు లేకఁ జేయ దొసఁగు రాదు.

துன்பம் உறவரினும் செய்க துணிவாற்றி
இன்பம் பயக்கும் வினை.   (669)

విఘ్నములకు వెఱచి విడువక సత్కర్మ
పూర్తిజేయ వలయు పూనినట్లు.

எனைத்திட்பம் எய்தியக் கண்ணும் வினைத்திட்பம்
வேண்டாரை வேண்டாது உலகு.   (670)

ఎన్ని యున్న లోక మన్నదు, దృఢచిత్త
మొండు లేని యెడల బెండుగాన.