ప్రయత్నము

அருமை உடைத்தென்று அசாவாமை வேண்டும்
பெருமை முயற்சி தரும்.   (611)

విలుగాదటంచు వినుగొందగా నేల
దాని కగును విలువ పూనుకొనిన.

வினைக்கண் வினைகெடல் ஓம்பல் வினைக்குறை
தீர்ந்தாரின் தீர்ந்தன்று உலகு.   (612)

పూనుకొన్న పనిని పూర్తిగా జేయక
విలువు వాని జగము నిందజేయు.

தாளாண்மை என்னும் தகைமைக்கண் தங்கிற்றே
வேளாண்மை என்னுஞ் செருக்கு.   (613)

ఉపకరింప గల్గు నుత్తమ గుణములు
సాహసాత్ము జూచి మోహపడును.

தாளாண்மை இல்லாதான் வேளாண்மை பேடிகை
வாளாண்மை போலக் கெடும்.   (614)

జేడి చేతనుండు వాడి ఖడ్గమురీతి
కార్య శూన్యు డాద గల్గుటెల్ల

இன்பம் விழையான் வினைவிழைவான் தன்கேளிர்
துன்பம் துடைத்தூன்றும் தூண்.   (615)

సుఖము మఱచి కార్యముఖమున కన్నున్న
వానివలన బ్రతుకు వన్నెకెక్కు.

முயற்சி திருவினை ஆக்கும் முயற்றின்மை
இன்மை புகுத்தி விடும்.   (616)

సాహసమ్ము దెచ్చు సంపదలిన్నింట
నడ్డిలేమి, లేమి కంతులేదు.

மடியுளாள் மாமுகடி என்ப மடியிலான்
தாளுளான் தாமரையி னாள்.   (617)

సోమరి యగువాని జొచ్చు మూదేవి
లక్ష్యపరుని గూడి లక్ష్మి దిరుగు.

பொறியின்மை யார்க்கும் பழியன்று அறிவறிந்து
ஆள்வினை இன்மை பழி.   (618)

లేకయున్న నింద లేదండ్రు యత్నంబు
జేయనవుడె నింద జేరు నతని.

தெய்வத்தான் ஆகா தெனினும் முயற்சிதன்
மெய்வருத்தக் கூலி தரும்.   (619)

విధయె శత్రువైన విశ్రాంతి నెఱుగక
పాటుబడ్డ కూలి లోటులేదు.

ஊழையும் உப்பக்கம் காண்பர் உலைவின்றித்
தாழாது உஞற்று பவர்.   (620)

సాహసాత్మ తోడఁ సహకరించును లక్ష్మి
సోమరి యగువానిఁ లేమివూను