భంగపాటు

காமக் கணிச்சி உடைக்கும் நிறையென்னும்
நாணுத்தாழ் வீழ்த்த கதவு.   (1251)

ఎగ్గు సిగ్గులనెడి యినుప సంకెళులెల్ల
పగిలిపోవు కామ పరశు హతికి.

காமம் எனவொன்றோ கண்ணின்றென் நெஞ்சத்தை
யாமத்தும் ஆளும் தொழில்.   (1252)

కామమునకు వేరె కార్యమ్ములేదొకో
పగలు రాత్రి యనక బాధబెట్టు.

மறைப்பேன்மன் காமத்தை யானோ குறிப்பின்றித்
தும்மல்போல் தோன்றி விடும்.   (1253)

మరతు మరలు నెంతొ మదన వేదన నన్ను
తోచుకొనుచు వచ్చు తుమ్ము వోలె.

நிறையுடையேன் என்பேன்மன் யானோஎன் காமம்
மறையிறந்து மன்று படும்.   (1254)

పట్టువడక యింటి గుట్టుగా నేనేమె
బట్టబయలు జేవె వలపు నన్ను.

செற்றார்பின் செல்லாப் பெருந்தகைமை காமநோய்
உற்றார் அறிவதொன்று அன்று.   (1255)

‘ఛీ’ యటన్న వారి చెంత జేరని గొప్ప
కామకాళి యందు గానరాదు.

செற்றவர் பின்சேறல் வேண்டி அளித்தரோ
எற்றென்னை உற்ற துயர்.   (1256)

విసుగు గొన్నవారి వెంబడింపగ నన్ను
బట్టు కొన్న కామ మట్టి దగును.

நாணென ஒன்றோ அறியலம் காமத்தால்
பேணியார் பெட்ப செயின்.   (1257)

వలసినట్లు నన్ను వలసించు ప్రియునితోఁ
గూడినపుడు సిగ్గు గూడనైతి.

பன்மாயக் கள்வன் பணிமொழி அன்றோநம்
பெண்மை உடைக்கும் படை.   (1258)

పురుషడాడు కల్లబొల్లి మాటల తీరు
మమ్ము మోసగించు మరుబలమ్ము

புலப்பல் எனச்சென்றேன் புல்லினேன் நெஞ்சம்
கலத்தல் உறுவது கண்டு.   (1259)

కోపదంచఁ జోతి గోపించు నంతలో
మనసు దీర నతని మరలు గొంటి

நிணந்தீயில் இட்டன்ன நெஞ்சினார்க்கு உண்டோ
புணர்ந்தூடி நிற்பேம் எனல்.   (1260)

వేడిజేయ గరుగు వెన్నవంటి మనసు
కొంతు గలియువేళ కరుగకున్నె.