చుట్టరికము

பற்றற்ற கண்ணும் பழைமைபா ராட்டுதல்
சுற்றத்தார் கண்ணே உள.   (521)

లేమి నున్న ప్రేమను పాటించు
వారివలన బంధువర్గ ముండు.

விருப்பறாச் சுற்றம் இயையின் அருப்பறா
ஆக்கம் பலவும் தரும்.   (522)

చుట్టరికము ప్రేమ చుట్టుకొన్నదియైన
బహువిధాల లాభప్రాప్తి నిచ్చు

அளவளா வில்லாதான் வாழ்க்கை குளவளாக்
கோடின்றி நீர்நிறைந் தற்று.   (523)

బంధువీతి లేని బ్రతుకెంతగా నున్న
కట్ట తెగిన చెరువు పట్టు విధము.

சுற்றத்தால் சுற்றப் படஒழுகல் செல்வந்தான்
பெற்றத்தால் பெற்ற பயன்.   (524)

బంధు వర్గమునకు పొందికగా నున్న
కలిమి మిగిలి నంత ఫలము గలదు.

கொடுத்தலும் இன்சொலும் ஆற்றின் அடுக்கிய
சுற்றத்தால் சுற்றப் படும்.   (525)

ఇచ్చి ప్రియము తోడి నింపుగా మాట్లాడు
నట్టెవాని చుట్టు చుట్టరికము

பெருங்கொடையான் பேணான் வெகுளி அவனின்
மருங்குடையார் மாநிலத்து இல்.   (526)

దాతయయ్య కోపతాపమ్ము లేకున్నఁ
జుట్టరికము లేనిచోటు లేదు.

காக்கை கரவா கரைந்துண்ணும் ஆக்கமும்
அன்னநீ ரார்க்கே உள.   (527)

కాకి ముట్టదేది కలియక దనవారి
నట్టి వారికుండు నదియె కలిమి.

பொதுநோக்கான் வேந்தன் வரிசையா நோக்கின்
அதுநோக்கி வாழ்வார் பலர்.   (528)

ఎల్లర నొకరీతి యేలిక చూడడు
చూపు ననుసరించి చుట్టముండు.

தமராகிக் தற்றுறந்தார் சுற்றம் அமராமைக்
காரணம் இன்றி வரும்.   (529)

బంధు వైరమున్న, పొందిక నద్దాని
కారణమ్ము దెలియ దీరిపోవు.

உழைப்பிரிந்து காரணத்தின் வந்தானை வேந்தன்
இழைத்திருந்து எண்ணிக் கொளல்.   (530)

కారణమ్ముఁ దెలిసి చేరదీయవలయు
వదలుకొన్న వాఁడు వచ్చి చేర.