వర్షమహిమ

வான்நின்று உலகம் வழங்கி வருதலால்
தான்அமிழ்தம் என்றுணரற் பாற்று.   (11)

వాన గురియుచుండ వర్ధిల్లు లోకంబు
లందుచేత దాని నమృత మండ్రు

துப்பார்க்குத் துப்பாய துப்பாக்கித் துப்பார்க்குத்
துப்பாய தூஉம் மழை.   (12)

వాన కలుగఁజేయు ప్రాణి కోటికినెల్ల
కూడు నీళ్ళు రెండు కొఱఁత లేక

விண்இன்று பொய்ப்பின் விரிநீர் வியனுலகத்து
உள்நின்று உடற்றும் பசி.   (13)

ఆకలి దహియించు, లేకున్నఁ వర్ష మ్ము
జలధి దిరిగియున్న జగతినైన

ஏரின் உழாஅர் உழவர் புயல்என்னும்
வாரி வளங்குன்றிக் கால்.   (14)

మడకబట్టి దున్న మరతురు రైతాంగ
మదను లోన వర్ష మల్ప మైన

கெடுப்பதூஉம் கெட்டார்க்குச் சார்வாய்மற் றாங்கே
எடுப்பதூஉம் எல்லாம் மழை.   (15)

పాడు జేయు పాడు పడినట్టి వారిని
బాగుజేయు నదియు వానయగును

விசும்பின் துளிவீழின் அல்லால்மற் றாங்கே
பசும்புல் தலைகாண்பு அரிது.   (16)

వాన తొలకరింపఁ మానినచో పఛ్ఛి
గఱికయుఁ దలఁజూపఁ వెఱచుఁనేల

நெடுங்கடலும் தன்நீர்மை குன்றும் தடிந்தெழிலி
தான்நல்கா தாகி விடின்.   (17)

ఎత్తుకొన్న నీటి నివ్వనిచోఁ మబ్బు
మేటి సంద్రమైన లోటుఁ బడును

சிறப்பொடு பூசனை செல்லாது வானம்
வறக்குமேல் வானோர்க்கும் ஈண்டு.   (18)

దేవ పూజలేదు దినకృత్యములు లేవు
వాన గురియకున్న వసుధపైన

தானம் தவம்இரண்டும் தங்கா வியன்உலகம்
வானம் வழங்கா தெனின்.   (19)

తపముఁ జెడును దాన ధర్మంబు లుడుగును
నీరు జారకున్నఁ నింగి నుండి

நீர்இன்று அமையாது உலகெனின் யார்யார்க்கும்
வான்இன்று அமையாது ஒழுக்கு.   (20)

నీరు లేకఁ జగతి నిలువగా దేరికి
నూర దూట వాన లుండకున్న