పెద్దరికము

ஒளிஒருவற்கு உள்ள வெறுக்கை இளிஒருவற்கு
அஃதிறந்து வாழ்தும் எனல்.   (971)

ఖ్యాతి వారివారి కార్యమందానక్తి
వెలితి దానితందు విముఖడైన.

பிறப்பொக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் சிறப்பொவ்வா
செய்தொழில் வேற்றுமை யான்.   (972)

జన్మ మందఱికిని సమమౌను కర్మలే
వారి వారి గౌరవమ్ము నిచ్చు.

மேலிருந்தும் மேலல்லார் மேலல்லர் கீழிருந்தும்
கீழல்லார் கீழல் லவர்.   (973)

పీఠమెక్కినంత వెద్దగా డల్పుండు
వెద్ద చిన్నగాడు గద్ద దిగిన.

ஒருமை மகளிரே போலப் பெருமையும்
தன்னைத்தான் கொண்டொழுகின் உண்டு.   (974)

ఖ్యాతి తన్నుతాను కాపాడుకొనుటండె
ధర్మపత్ని విధము నిర్మలముగ.

பெருமை யுடையவர் ஆற்றுவார் ஆற்றின்
அருமை உடைய செயல்.   (975)

శ్రేష్ఠలైనవారె జేతురు చేసిన
చేతదగిన పనులు శ్రేష్ఠముగను.

சிறியார் உணர்ச்சியுள் இல்லை பெரியாரைப்
பேணிக் கொள் வேம் என்னும் நோக்கு.   (976)

అల్పుల మదికంద దార్యుల శక్యమ్ము
పోదవలయు ననెడి బుద్ధులెల్ల.

இறப்பே புரிந்த தொழிற்றாம் சிறப்புந்தான்
சீரல் லவர்கண் படின்.   (977)

అల్పులైనవారి కధకారమిచ్చిన
స్వల్ప పనులజేయ సాహసింత్రు.

பணியுமாம் என்றும் பெருமை சிறுமை
அணியுமாம் தன்னை வியந்து.   (978)

అణిగియుండు గొప్పతనమెల్లరందును
చిన్నతనము గర్వ శిఖరమెక్కు.

பெருமை பெருமிதம் இன்மை சிறுமை
பெருமிதம் ஊர்ந்து விடல்.   (979)

పెద్దతనము గర్వ పద్ధితి నెఱుగఁబో
డల్పు డెవుడు దాని దెల్పుచుండు.

அற்றம் மறைக்கும் பெருமை சிறுமைதான்
குற்றமே கூறி விடும்.   (980)

తప్పు మఱచు పెద్దతన మెప్పుడైనను
చిన్నతనము దాని జెప్పి దిరుగు.