వంశము

இற்பிறந்தார் கண்அல்லது இல்லை இயல்பாகச்
செப்பமும் நாணும் ஒருங்கு.   (951)

మంచి యింటఁ గాక మానమ్ము సమదృష్టి
నితర గృహములందు వెదక గాదు.

ஒழுக்கமும் வாய்மையும் நாணும்இம் மூன்றும்
இழுக்கார் குடிப்பிறந் தார்.   (952)

సత్యనిష్ట, లజ్జ, సత్వర్తనంబును
సంప్రదాయమునకు సహజ గుణము.

நகைஈகை இன்சொல் இகழாமை நான்கும்
வகையென்ப வாய்மைக் குடிக்கு.   (953)

మాట సొగసు, నీవి, మందహాసము మూడు
గుణములుండు గొప్పకులమునందు.

அடுக்கிய கோடி பெறினும் குடிப்பிறந்தார்
குன்றுவ செய்தல் இலர்.   (954)

గొప్ప యింటివారు తప్పు దారికి బోరు
కోట్లకొలది ధనము కూడుటైన.

வழங்குவ துள்வீழ்ந்தக் கண்ணும் பழங்குடி
பண்பில் தலைப்பிரிதல் இன்று.   (955)

ఇచ్చునట్టి గృహము నొచ్చిపోయినగాని
ప్రాత గుణము మిగిలి పరిమళించు.

சலம்பற்றிச் சால்பில செய்யார்மா சற்ற
குலம்பற்றி வாழ்தும்என் பார்.   (956)

మచ్చరాక బ్రతుక నిచ్చగించినవారు
ప్రతినకైనఁ బాడుపనులఁ దిగరు.

குடிப்பிறந்தார் கண்விளங்கும் குற்றம் விசும்பின்
மதிக்கண் மறுப்போல் உயர்ந்து.   (957)

పెద్దయింటి తప్పు పెద్దగాఁ దెలియును
చంద్రబింబమందు చాయ విధము.

நலத்தின்கண் நாரின்மை தோன்றின் அவனைக்
குலத்தின்கண் ஐயப் படும்.   (958)

గుణము విడచి దోషగుణములఁ బాల్పడ్డ
వంశమందు బుట్టు సంశయమ్ము.

நிலத்தில் கிடந்தமை கால்காட்டும் காட்டும்
குலத்தில் பிறந்தார்வாய்ச் சொல்.   (959)

పుట్టునపుడె మొలక మట్టిసారము దెల్పు వ్
వంశ మెట్టి దగునొ వాక్కు దెల్పు.

நலம்வேண்டின் நாணுடைமை வேண்டும் குலம்
வேண்டின் வேண்டுக யார்க்கும் பணிவு.   (960)

మంచి వలయునన్న మర్యాదవలయును
వినయ మవసరమ్ము వెలయఁ గులము.