భయోత్పన్నత

தக்காங்கு நாடித் தலைச்செல்லா வண்ணத்தால்
ஒத்தாங்கு ஒறுப்பது வேந்து.   (561)

తప్పు నరసి మరల దప్పుజేయని రీతి
శిక్షనిచ్చు రాజశేఖరుండు.

கடிதோச்சி மெல்ல எறிக நெடிதாக்கம்
நீங்காமை வேண்டு பவர்.   (562)

బలముగాను పూని సులువుగా శిక్షింత్రు
నీతిమార్గ మెరుగు నృపకులమ్ము.

வெருவந்த செய்தொழுகும் வெங்கோல னாயின்
ஒருவந்தம் ஒல்லைக் கெடும்.   (563)

దిన దినమ్ము ప్రజలు దిగులొంద బాలించు
ప్రభువు చెడగ జూడవలదు దినము.

இறைகடியன் என்றுரைக்கும் இன்னாச்சொல் வேந்தன்
உறைகடுகி ஒல்லைக் கெடும்.   (564)

దుష్టడంచు ప్రజలు దూరంగ నారాజు
వెక్కుదినము లుండి వెరగలేడు.

அருஞ்செவ்வி இன்னா முகத்தான் பெருஞ்செல்வம்
பேஎய்கண் டன்னது உடைத்து.   (565)

చూడ నలవిగాక చూచిన చిట్లుంచు
ధరణి విభుని సిరికి దయ్యమండ్రు.

கடுஞ்சொல்லன் கண்ணிலன் ஆயின் நெடுஞ்செல்வம்
நீடின்றி ஆங்கே கெடும்.   (566)

దబ్బరమ్ములాడు దాక్షిణ్యరహితుని
వద్ద నున్న కలిమి వృద్ధికాదు.

கடுமொழியும் கையிகந்த தண்டமும் வேந்தன்
அடுமுரண் தேய்க்கும் அரம்.   (567)

క్రమముగాని శిక్ష కఠువైన మాటలు
ఱంపమగును గోయ రాజు బలము.

இனத்தாற்றி எண்ணாத வேந்தன் சினத்தாற்றிச்
சீறிற் சிறுகும் திரு.   (568)

ఆదుకొనగ నుండు నాత్మియులను రాజు
కోప పడినఁగలిమి రూపు మాయు.

செருவந்த போழ்திற் சிறைசெய்யா வேந்தன்
வெருவந்து வெய்து கெடும்.   (569)

కుదుటబరచుకున్న మొదటనే సైన్యమ్ము
నెదిరి రాక నెఱిగి యదిరి చచ్చు.

கல்லார்ப் பிணிக்கும் கடுங்கோல் அதுவல்லது
இல்லை நிலக்குப் பொறை.   (570)

దుష్టజనుల గూడి దుర్నీతిపరుడైన
ప్రభువె చాలు భూమి భారమునకు.