అపకృతి

தீவினையார் அஞ்சார் விழுமியார் அஞ்சுவர்
தீவினை என்னும் செருக்கு.   (201)

క్రూర కర్ముఁడన్ని కృత్యంబులను జేయు
పాపమునకు వెఱచు పండితుండు.

தீயவை தீய பயத்தலால் தீயவை
தீயினும் அஞ்சப் படும்.   (202)

ముప్పు వలన ముప్పు మూడును గాబట్టి
నిప్పు నొప్పు ముప్పు దప్పుకొనుము.

அறிவினுள் எல்லாந் தலையென்ப தீய
செறுவார்க்கும் செய்யா விடல்.   (203)

విజ్ఞతయన దన్ను వేధించు నారికిన్
చెడుపు జేయకున్న శిక్ష గుణము.

மறந்தும் பிறன்கேடு சூழற்க சூழின்
அறஞ்சூழம் சூழ்ந்தவன் கேடு.   (204)

ఒకరి కీవు కీడు నొనరింపఁ దలచిన
దాని నీకు ద్రిప్ప ధర్మముండు.

இலன்என்று தீயவை செய்யற்க செய்யின்
இலனாகும் மற்றும் பெயர்த்து.   (205)

ఏమి తేనివాడ నేనేమి జేసిన
న్నేమి యన్న వాని లేమి పూను.

தீப்பால தான்பிறர்கண் செய்யற்க நோய்ப்பால
தன்னை அடல்வேண்டா தான்.   (206)

చిక్కు లొరుల కెవుడు చేయని వాడైన
చిక్కులందుఁదాను చిక్కకుండు.

எனைப்பகை யுற்றாரும் உய்வர் வினைப்பகை
வீயாது பின்சென்று அடும்.   (207)

దీర్ఘ వైరమునను దెరవుండు బ్రతుకంగ
దుష్ట కర్మపలన కష్ట మబ్బు.

தீயவை செய்தார் கெடுதல் நிழல்தன்னை
வீயாது அஇஉறைந் தற்று.   (208)

అడుగు లండి సీడ నడయాడు నట్లుగా
చెడువు విడువ దెవుడు చెడ్డవాని.

தன்னைத்தான் காதல னாயின் எனைத்தொன்றும்
துன்னற்க தீவினைப் பால்.   (209)

హాని జేయ వలవ దల్పంబు గానైన
దనకుఁ దానె రక్ష దలచుటైన.

அருங்கேடன் என்பது அறிக மருங்கோடித்
தீவினை செய்யான் எனின்.   (210)

చెప్పవచ్చు నతఁడు చెడిపోవడని రూఢి
చెడువు పరుల కెపుడు చేయడేని.