నిరీక్షణ

கண்தாம் கலுழ்வ தெவன்கொலோ தண்டாநோய்
தாம்காட்ட யாம்கண் டது.   (1171)

కండ్లు గాదె ముందు కలిగించె కామమ్ము
పరితపించు నిపుడు విరహమునకు.

தெரிந்துணரா நோக்கிய உண்கண் பரிந்துணராப்
பைதல் உழப்பது எவன்.   (1172)

కాంచినంతప్రేమ కలిగినందుకుగాను
దుఃఖపడగవలయు దూరమైన.

கதுமெனத் தாநோக்கித் தாமே கலுழும்
இதுநகத் தக்க துடைத்து.   (1173)

ముందుపోయి కనులు మోహమ్ము కొనితెచ్చె
తాళకున్న నివుడు గేలికాదె.

பெயலாற்றா நீருலந்த உண்கண் உயலாற்றா
உய்வில்நோய் என்கண் நிறுத்து.   (1174)

తీర్చలేని బాధ దెచ్చిన వీకండ్లె
యేడ్వవలయు నీర మింకు వఱకు.

படலாற்றா பைதல் உழக்கும் கடலாற்றாக்
காமநோய் செய்தஎன் கண்.   (1175)

మోహజలధి నన్ను ముంచిన వీకండ్లె
కుములవలయు నిట్లు కునుకురాక.

ஓஒ இனிதே எமக்கிந்நோய் செய்தகண்
தாஅம் இதற்பட் டது.   (1176)

సరియె కన్నులిట్లు పరితపించుట జూడ
కష్టపెట్టలేదె కామమిచ్చి.

உழந்துழந் துள்நீர் அறுக விழைந்திழைந்து
வேண்டி அவர்க்கண்ட கண்.   (1177)

ఏడ్చి యేడ్చి కన్ను లింకిపోవలయును
చొక్కి చొక్కి ముందు జూచెగాన.

பேணாது பெட்டார் உளர்மன்னோ மற்றவர்க்
காணாது அமைவில கண்.   (1178)

మాయమాతలాడి మరుగైనవానినే
చూడ గోరుచుండు చూపులెల్ల.

வாராக்கால் துஞ்சா வரின்துஞ்சா ஆயிடை
ஆரஞர் உற்றன கண்.   (1179)

రానినాళ్లు నిద్ర రాదాయె వచ్చినన్
నీరసించె కండ్లు నిద్రలేక.

மறைபெறல் ஊரார்க்கு அரிதன்றால் எம்போல்
அறைபறை கண்ணார் அகத்து.   (1180)

ఊరివారికెల్ల నోరెత్తి చాటించు
దాపలేక కండ్లు తాప భరము.