దండనీతి

ஓர்ந்துகண் ணோடாது இறைபுரிந்து யார்மாட்டும்
தேர்ந்துசெய் வஃதே முறை.   (541)

బంధుమిత్రు లనెడు పక్షపాతము లేక
నుండదగిన దగును దండనీతి.

வானோக்கி வாழும் உலகெல்லாம் மன்னவன்
கோல்நோக்கி வாழுங் குடி.   (542)

మబ్బు జూచు బ్రతుకు మహిజీవరాసులు
ప్రజలు నృపుని జూచి బ్రతుకు చుంద్రు.

அந்தணர் நூற்கும் அறத்திற்கும் ஆதியாய்
நின்றது மன்னவன் கோல்.   (543)

వేదశాస్త్రములకు విప్రాళికెల్లను
దండనీతి యందె యుండు రక్ష.

குடிதழீஇக் கோலோச்சும் மாநில மன்னன்
அடிதழீஇ நிற்கும் உலகு.   (544)

భుజము దట్టి ప్రజల బుజ్జగించెడు రాజు
పదములందె భక్తి ప్రజల కుండు.

இயல்புளிக் கோலோச்சும் மன்னவன் நாட்ட
பெயலும் விளையுளும் தொக்கு.   (545)

నీతి దప్పనట్టి నృపుండున్న రాజ్యన
కాలవర్షముండు కరువు దీరు.

வேலன்று வென்றி தருவது மன்னவன்
கோலதூஉங் கோடா தெனின்.   (546)

ఖడ్గబలము కన్నఁగ్రమము కనికరమ్మె
భువన విజయమిచ్చు నవని పతికి.

இறைகாக்கும் வையகம் எல்லாம் அவனை
முறைகாக்கும் முட்டாச் செயின்.   (547)

ప్రజలకెల్ల రాజు భద్రమైనట్లుగా
దండనీతిగాపు ధరణి పతికి.

எண்பதத்தான் ஓரா முறைசெய்யா மன்னவன்
தண்பதத்தான் தானே கெடும்.   (548)

సకల మాలకించు సరళత లేకున్న
నీతి దొరగి రాజు గోతిఁబడును.

குடிபுறங் காத்தோம்பிக் குற்றம் கடிதல்
வடுவன்று வேந்தன் தொழில்.   (549)

బాధ దీర్చుటకయి బాధించునది గాన
రాచకర్మ దుష్ట రక్షణమ్ము.

கொலையிற் கொடியாரை வேந்தொறுத்தல் பைங்கூழ்
களைகட் டதனொடு நேர்.   (550)

మానవేంద్రుఁడిచ్చు మరణశిక్ష ఫలము
వైరున కలువెత్తు వంటిదగును.