అహింస

அறவினை யாதெனின் கொல்லாமை கோறல்
பிறவினை எல்லாந் தரும்.   (321)

ధర్మములను పరమధర్మ మహింసయే
యన్ని ధర్మములకు హాని హింస

பகுத்துண்டு பல்லுயிர் ஓம்புதல் நூலோர்
தொகுத்தவற்றுள் எல்லாந் தலை.   (322)

ప్రాణికోటికెల్లఁ బంచి కుడిచెడు దాని
పరమధర్మ మనిరి ప్రాజ్ఞులెల్ల

ஒன்றாக நல்லது கொல்லாமை மற்றதன்
பின்சாரப் பொய்யாமை நன்று.   (323)

నిరువమాన ధర్మ నిష్టయౌ యహింస
సమము దానివెనుక సత్యమగును.

நல்லாறு எனப்படுவது யாதெனின் யாதொன்றும்
கொல்லாமை சூழும் நெறி.   (324)

మంచి మార్గ మొకటి మహిమీద గలదన్ను
జీవహింస లేని భావమొకటె.

நிலைஅஞ்சி நீத்தாருள் எல்லாம் கொலைஅஞ்சிக்
கொல்லாமை சூழ்வான் தலை.   (325)

బ్రతుకు ద్రోసిపుచ్చి యతులౌట కన్నను
మేలు హింస విడచి మెలఁగు టెంతొ.

கொல்லாமை மேற்கொண் டொழுகுவான் வாழ்நாள்மேல்
செல்லாது உயிருண்ணுங் கூற்று.   (326)

జీవహింసలేక జీవించు నవ్వాని
కాలయముడు గూడ కనికరించు.

தன்னுயிர் நீப்பினும் செய்யற்க தான்பிறிது
இன்னுயிர் நீக்கும் வினை.   (327)

ఆత్మరక్షకైన నన్యజీవులఁ జంపు
దుష్కృతమ్ము పరమ దోషమగును.

நன்றாகும் ஆக்கம் பெரிதெனினும் சான்றோர்க்குக்
கொன்றாகும் ஆக்கங் கடை.   (328)

అంతులేని భోగ మనుభవించుటకైన
యోగధనులు హింస నొప్పుకొనరు.

கொலைவினைய ராகிய மாக்கள் புலைவினையர்
புன்மை தெரிவா ரகத்து.   (329)

హింసపరులు పరమహంసల సన్నిధి
నీచ మానవులుగ గోచరింత్రు.

உயிர் உடம்பின் நீக்கியார் என்ப
செயிர் உடம்பின் செல்லாத்தீ வாழ்க்கை யவர்.   (330)

ప్రాణఘాతకులుగ పరిణమించిన వారె
తీరనట్టి వ్యాధి దిరుగువారు.