శీలము

எண்பதத்தால் எய்தல் எளிதென்ப யார்மாட்டும்
பண்புடைமை என்னும் வழக்கு.   (991)

అందఱియెడఁ గలసి యన్యోన్యముగ నుంట
సుగుణమునకు నుండు సులభ గుణము.

அன்புடைமை ஆன்ற குடிப்பிறத்தல் இவ்விரண்டும்
பண்புடைமை என்னும் வழக்கு.   (992)

కనికరమ్ము వంశ గౌరవ మీరెండు
చాటి చెప్పు నొకని సద్గుణంబు.

நயனொடு நன்றி புரிந்த பயனுடையார்
பண்புபா ராட்டும் உலகு.   (994)

నీతి నియమములను ప్రీతితో పాటించి
మెలఁగువారి నెందు మెచ్చు జగము.

நகையுள்ளும் இன்னா திகழ்ச்சி பகையுள்ளும்
பண்புள பாடறிவார் மாட்டு.   (995)

సరసమైన కీడె స్తబ్ధులతోనాడ
విరసమైనమేలు విజ్ఞులందు.

பண்புடையார்ப் பட்டுண்டு உலகம் அதுஇன்றேல்
மண்புக்கு மாய்வது மன்.   (996)

ఉత్తములగువార లుండుటచేతనే
మహిని మహియటండ్రు మట్టియనక

அரம்போலும் கூர்மைய ரேனும் மரம்போல்வர்
மக்கட்பண்பு இல்லா தவர்.   (997)

సూదివంటి బుద్ధి సూక్ష్మతయున్నను
గుణములేమి వృక్ష గణసమమ్ము.

நண்பாற்றார் ஆகி நயமில செய்வார்க்கும்
பண்பாற்றார் ஆதல் கடை.   (998)

స్నేహముడిగి చెడువుఁ జేపెడి ప్రబలందు
ప్రీతి జూపుచుండు నీతిపరుఁడు.

நகல்வல்லர் அல்லார்க்கு மாயிரு ஞாலம்
பகலும்பாற் பட்டன்று இருள்.   (999)

కలుపుగోలుతనము గఱవైన వానికి
చిట్టుచీకటగును పట్టపగలే.

பண்பிலான் பெற்ற பெருஞ்செல்வம் நன்பால்
கலந்தீமை யால்திரிந் தற்று.   (1000)

బుద్ధిహీను నొద్దఁ దద్దయు ధనముంత
మురికి పాత్ర పాలుఁ బోసినట్లు.