పట్టుదల

உடையர் எனப்படுவது ஊக்கம் அஃதில்லார்
உடையது உடையரோ மற்று.   (591)

ఉండుటనిన నాకని కుత్సాహ ముండుటే
వేరు దానికెట్టి వేరులేదు.

உள்ளம் உடைமை உடைமை பொருளுடைமை
நில்லாது நீங்கி விடும்.   (592)

పట్టుదలకు మించి పరమార్థమె గాన
నర్థ మెంత యున్న వ్యర్థమగును.

ஆக்கம் இழந்தேமென்று அல்லாவார் ஊக்கம்
ஒருவந்தம் கைத்துடை யார்.   (593)

పోయెనంచు దిగులు బొందరు గట్టిగా
పట్టుదలను చేత బట్టువారు.

ஆக்கம் அதர்வினாய்ச் செல்லும் அசைவிலா
ஊக்க முடையா னுழை.   (594)

పట్టుదలను విడువనట్టివా రున్నట్టి
చోటు దెలిసి లక్ష్మి చొచ్చుకొనును.

வெள்ளத் தனைய மலர்நீட்டம் மாந்தர்தம்
உள்ளத் தனையது உயர்வு.   (595)

నీరు నిండినంత నిడువెక్కు దామర
యెంతకంత శ్రద్ధ యంత వృద్ధి.

உள்ளுவ தெல்லாம் உயர்வுள்ளல் மற்றது
தள்ளினுந் தள்ளாமை நீர்த்து.   (596)

ఆశయంబు గొప్పదై యుండవలయును
కాని కాకపోని కష్టపడకు.

சிதைவிடத்து ஒல்கார் உரவோர் புதையம்பிற்
பட்டுப்பா டூன்றுங் களிறு.   (597)

ఎదురులేదు పట్టు వదలక ఢీకొన్న
వెనుక దిరుగ దేన్గు విషిఖములకు.

உள்ளம் இலாதவர் எய்தார் உலகத்து
வள்ளியம் என்னுஞ் செருக்கு.   (598)

మంచి స్థితినిబొంది మహిమీద నున్నట్లు
పట్టులేనివారు బలుకలేరు.

பரியது கூர்ங்கோட்டது ஆயினும் யானை
வெரூஉம் புலிதாக் குறின்.   (599)

గజము వెద్దదయ్యు గర్జించి వైఁబడు
పులిక వెఱచు దంత బలిమియున్న.

உரமொருவற்கு உள்ள வெறுக்கைஅஃ தில்லார்
மரம்மக்க ளாதலே வேறு.   (600)

వారి వారి బలము వారికుండెడి పట్టె
పట్టులేనివారు చెట్టు సములు.