యాచించుట

இரக்க இரத்தக்கார்க் காணின் கரப்பின்
அவர்பழி தம்பழி அன்று.   (1051)

అడుగఁదగిన వారి నడుగుము లేదన్న
నింద నీకు కాదు పొందు నతని.

இன்பம் ஒருவற்கு இரத்தல் இரந்தவை
துன்பம் உறாஅ வரின்.   (1052)

అడుగుటైన గాని యందంబుగా నుండు
నీసడింపు లేక నిచ్చువారి.

கரப்பிலா நெஞ்சின் கடனறிவார் முன்நின்று
இரப்புமோ ரேஎர் உடைத்து.   (1053)

దాపరికము లేని ధర్మాత్ములను జేరి
యడిగి తినుట గూడ నందమగును.

இரத்தலும் ஈதலே போலும் கரத்தல்
கனவிலும் தேற்றாதார் மாட்டு.   (1054)

ఇచ్చినంత గొప్ప యిమ్మని యడుగుట
కలనునైన దాచఁ గానివాని.

கரப்பிலார் வையகத்து உண்மையால் கண்ணின்று
இரப்பவர் மேற்கொள் வது.   (1055)

దాచ కిచ్చువారు ధరగల రందుకే
యడుగు వారు మరుగు బడుటలేదు.

கரப்பிடும்பை யில்லாரைக் காணின் நிரப்பிடும்பை
எல்லாம் ஒருங்கு கெடும்.   (1056)

ఉన్న పేదబాధ లొక్కసారిగ దీరు
దాచకిచ్చు వారి దాపునున్న.

இகழ்ந்தெள்ளாது ஈவாரைக் காணின் மகிழ்ந்துள்ளம்
உள்ளுள் உவப்பது உடைத்து.   (1057)

పరిహాసించి తిట్టి పంపక నిచ్చెడి
వారిఁ జూడ నర్ధి గొరుచుండు.

இரப்பாரை இல்லாயின் ஈர்ங்கண்மா ஞாலம்
மரப்பாவை சென்றுவந் தற்று.   (1058)

అడుగువారు లేమిఁ దడిగల భూమిపై
ప్రతిమలు తిరుగాడు గతి దలంప.

ஈவார்கண் என்னுண்டாம் தோற்றம் இரந்துகோள்
மேவார் இலாஅக் கடை.   (1059)

అడుగువార లపని నదృశ్యునైనచో
విచ్చువారి కీర్తి వచ్చుటెట్లు.

இரப்பான் வெகுளாமை வேண்டும் நிரப்பிடும்பை
தானேயும் சாலும் கரி.   (1060)

బిచ్చమెత్తఁ దగదు బింకమ్ము గలవాఁడు
వాఁడె దెలియు దాని వాడవాడ.