బాహ్యవేషము

வஞ்ச மனத்தான் படிற்றொழுக்கம் பூதங்கள்
ஐந்தும் அகத்தே நகும்.   (271)

ధూర్తుఁడొప్పిదముగ మూర్తిభనించిన
నతని చేష్ట లెఱిగి యాత్మ నవ్వు.

வானுயர் தோற்றம் எவன்செய்யும் தன்னெஞ்சம்
தான்அறி குற்றப் படின்.   (272)

పొగడవచ్చు తన్ను గగనము దాహంగ
నందులోని సత్య మాత్మ కెఱుక.

வலியில் நிலைமையான் வல்லுருவம் பெற்றம்
புலியின்தோல் போர்த்துமேய்ந் தற்று.   (273)

పొలము మేయునట్లె పులితోలుతో నావు
తిరిపమునకు జేయు తీవ్ర తపము.

தவமறைந்து அல்லவை செய்தல் புதல்மறைந்து
வேட்டுவன் புள்சிமிழ்த் தற்று.   (274)

వలలు పన్ను విధము వ్యాధుండు పొదనుండి
దుష్ఠుఁడొదిగి చేయు దొంగ తపము.

பற்றற்றேம் என்பார் படிற்றொழுக்கம் எற்றெற்றென்று
ஏதம் பலவுந் தரும்.   (275)

చంపుకొనక నాశ సన్యాసి ననునాడు
దిక్కు మొక్కు లేక దిగులువడును.

நெஞ்சின் துறவார் துறந்தார்போல் வஞ்சித்து
வாழ்வாரின் வன்கணார் இல்.   (276)

విగ్రహింప లేక నియతాత్ము లట్లుండు
వారికన్న ద్రోహపరులు లేరు.

புறங்குன்றி கண்டனைய ரேனும் அகங்குன்றி
முக்கிற் கரியார் உடைத்து.   (277)

ఎఱ్ఱని గురిగింజ కెటులుండు నల్లుపట్లు
మంచివారి యందు మసి యొకింత.

மனத்தது மாசாக மாண்டார் நீராடி
மறைந்தொழுகு மாந்தர் பலர்.   (278)

మనను తేటగాక మాటిమాటికి నీట
మునిఁగి తేలు జనులు మూల మూల

கணைகொடிது யாழ்கோடு செவ்விதுஆங் கன்ன
வினைபடு பாலால் கொளல்.   (279)

ములుకు బాధనిచ్చు ముచ్చటగానుండి
వీణ ముదమునిచ్చు కోణయయ్య.

மழித்தலும் நீட்டலும் வேண்டா உலகம்
பழித்தது ஒழித்து விடின்.   (280)

గొరగ వద్దు పెంచుకొనఁగ వద్దు జగతి
దోసమన్న దాని త్రోసిపుచ్చ.