సన్యాసము

யாதனின் யாதனின் நீங்கியான் நோதல்
அதனின் அதனின் இலன்.   (341)

దేని దేని నుండి దేనిని నిడనాడు
దాని దాని నుండి తనకు ముక్తి.

வேண்டின்உண் டாகத் துறக்க துறந்தபின்
ஈண்டுஇயற் பால பல.   (342)

ఉన్నవన్ని పదలుకొన్నట్టి వారల
కపరిమిత సుఖమ్ము లనువుపడును.

அடல்வேண்டும் ஐந்தன் புலத்தை விடல்வேண்டும்
வேண்டிய வெல்லாம் ஒருங்கு.   (343)

పట్టిపెట్టుకొనుము పంచేంద్రియమ్ముల
వదలిపెట్టవలయు వస్తుచయము

இயல்பாகும் நோன்பிற்கொன்று இன்மை உடைமை
மயலாகும் மற்றும் பெயர்த்து.   (344)

సర్వమెడలు టగును సన్యాస నియమమ్ము
మిగిలెనేని యొకటి తగులు నన్ని.

மற்றும் தொடர்ப்பாடு எவன்கொல் பிறப்பறுக்கல்
உற்றார்க்கு உடம்பும் மிகை.   (345)

పుట్టువందె రోత బుట్టిన వారికి
పలసినట్టి దేది వసుధ లేదు.

யான் எனது என்னும் செருக்கு
அறுப்பான் வானோர்க்கு உயர்ந்த உலகம் புகும்.   (346)

నేను నాదటన్న దానిని నిడనాడ
సురల కలవిగాని సుఖము దక్కు.

பற்றி விடாஅ இடும்பைகள் பற்றினைப்
பற்றி விடாஅ தவர்க்கு.   (347)

పట్టు విడువకుండు పట్టిన కష్టాలు
పట్టు విడువ కాశ పట్టుకొన్న

தலைப்பட்டார் தீரத் துறந்தார் மயங்கி
வலைப்பட்டார் மற்றை யவர்.   (348)

వదలిరన్ని మోక్ష పదనికి సన్న్యాసు
లన్య జనులు దగిలి రాశలందు

பற்றற்ற கண்ணே பிறப்பறுக்கும் மற்று
நிலையாமை காணப் படும்.   (349)

యెంపుకొన్న నాశ తెగిపోపు పుట్టుక
యస్థిరంబు లాశలందు గలివి

பற்றுக பற்றற்றான் பற்றினை அப்பற்றைப்
பற்றுக பற்று விடற்கு.   (350)

ఆశ్రయింప వలయు నాశలు దీరంగ
నాశ లేనినాని నాశ్రయింబి.