ఆదర్శము

கடன்என்ப நல்லவை எல்லாம் கடன்அறிந்து
சான்றாண்மை மேற்கொள் பவர்க்கு.   (981)

మార్గదర్శకులగు మహనీయలెల్లరు
నీతిఁ దప్పనట్టి నిష్ఠపరులు.

குணநலம் சான்றோர் நலனே பிறநலம்
எந்நலத்து உள்ளதூஉம் அன்று.   (982)

గుణమె గొప్పవారి ధనమగు మిగిలిన
ధనము లన్ని ధనము లనరు వారు.

அன்புநாண் ஒப்புரவு கண்ணோட்டம் வாய்மையொடு
ஐந்துசால் ஊன்றிய தூண்.   (983)

ప్రియము నయము భయము దయయు సత్యమ్ము
గొప్పదనము నైదు గుంజలగును.

கொல்லா நலத்தது நோன்மை பிறர்தீமை
சொல்லா நலத்தது சால்பு.   (984)

తాపసాంశమనఁగఁదగు నహింసావృత్తి
నేరమెన్నహున్న నీతివృత్తి

ஆற்றுவார் ஆற்றல் பணிதல் அதுசான்றோர்
மாற்றாரை மாற்றும் படை.   (985)

వినయవంతుడైన విక్రమవంతుడు
శత్రువులనుజేయు మిత్రువులగ.

சால்பிற்குக் கட்டளை யாதெனின் தோல்வி
துலையல்லார் கண்ணும் கொளல்.   (986)

శీలమునకు గుర్తు చిన్నలనెడనైన
తప్పు నెఱిగి దాని నొప్పుకొనుటె.

இன்னாசெய் தார்க்கும் இனியவே செய்யாக்கால்
என்ன பயத்ததோ சால்பு.   (987)

ఉపకరింపకున్న నపకారమెంచుచో
శీలమున్నదనుచు జెప్పలేము.

இன்மை ஒருவற்கு இனிவன்று சால்பென்னும்
திண்மைஉண் டாகப் பெறின்.   (988)

లేమి కాదు ధనము లేనంతమాత్రాన
గుణముఁ గల్లియుంటె గొప్పదనము.

ஊழி பெயரினும் தாம்பெயரார் சான்றாண்மைக்கு
ஆழி எனப்படு வார்.   (989)

గుణసముద్రు లుర్వి మునిఁగిపోవగ నున్న
నాశయంబు దొలఁగ రడుగుగూడ.

சான்றவர் சான்றாண்மை குன்றின் இருநிலந்தான்
தாங்காது மன்னோ பொறை.   (990)

ఆర్యులందు నున్న నాదర్శ మెఱిగిన
ధరణి మునిఁగి పోకఁ దప్పుకొనునె.