విశ్వసించుట

அறம்பொருள் இன்பம் உயிரச்சம் நான்கின்
திறந்தெரிந்து தேறப் படும்.   (501)

ధర్మ మర్థ కామ కర్మలతోబాటు
ప్రాణభయము నున్నవాని నమ్ము.

குடிப்பிறந்து குற்றத்தின் நீங்கி வடுப்பரியும்
நாணுடையான் சுட்டே தெளிவு.   (502)

మానదృష్టి, వంశమర్యాద నిని రెండు
గలిగియున్న వానిఁదెలిసి నమ్ము.

அரியகற்று ஆசற்றார் கண்ணும் தெரியுங்கால்
இன்மை அரிதே வெளிறு.   (503)

విద్య లెఱిఁగి నట్టె విద్వాంసుఁడెనను
తప్పుఁజేయడంచు జెప్పలేము.

குணம்நாடிக் குற்றமும் நாடி அவற்றுள்
மிகைநாடி மிக்க கொளல்.   (504)

గుణముఁ జూచి దోషగుణమును గుర్తించి
యెక్కువేదొ దాని లెక్క గొనుము.

பெருமைக்கும் ஏனைச் சிறுமைக்கும் தத்தம்
கருமமே கட்டளைக் கல்.   (505)

అధికు లల్పు లనెడి విధమున కొఱిసిడి
వారి వారి కర్మ కారణమ్ము.

அற்றாரைத் தேறுதல் ஓம்புக மற்றவர்
பற்றிலர் நாணார் பழி.   (506)

బంధు దూరుడైన వానిని నమ్మకు
లోకనిందకేని లొంగ డతడు.

காதன்மை கந்தா அறிவறியார்த் தேறுதல்
பேதைமை எல்லாந் தரும்.   (507)

మమతతోడ నమ్మి మంద బుద్ధులఁగూడ
మంచి బుద్ధి పోయి మందుడగును.

தேரான் பிறனைத் தெளிந்தான் வழிமுறை
தீரா இடும்பை தரும்.   (508)

ఇతరు లెట్టివారొ యెరుగక మమ్మిన
బాధ వచ్చు తనకు బంధుపులకు.

தேறற்க யாரையும் தேராது தேர்ந்தபின்
தேறுக தேறும் பொருள்.   (509)

నమ్మరాదు తెలియ కెమ్మెయి నమ్మిన
వినంగ వలయు నెట్టి విషయమైన.

தேரான் தெளிவும் தெளிந்தான்கண் ஐயுறவும்
தீரா இடும்பை தரும்.   (510)

నమ్మదగిన నమ్ము నమ్మికతో వాని
వంశయంబు దుఃఖ సాగరమ్ము.