గృహరక్ష

கருமம் செயஒருவன் கைதூவேன் என்னும்
பெருமையின் பீடுடையது இல்.   (1021)

ఎత్తుకొన్న కార్య మెరీతిగా నైన
పూర్తిజేయు నతఁడె పూజ్యుడన్ను.

ஆள்வினையும் ஆன்ற அறிவும் எனஇரண்டின்
நீள்வினையால் நீளும் குடி.   (1022)

గట్టి పట్టుదలయు కార్యజ్~ఝతాబుద్ధి
రెండె చాలు గృహము వృద్ధిజెంద.

குடிசெய்வல் என்னும் ஒருவற்குத் தெய்வம்
மடிதற்றுத் தான்முந் துறும்.   (1023)

అహరహమ్ము గృహము నభివృద్ధి గోరెడి
వాని నాద విధయె వచ్చు విధిగా.

சூழாமல் தானே முடிவெய்தும் தம்குடியைத்
தாழாது உஞற்று பவர்க்கு.   (1024)

అన్ని వచ్చి వడును ననుకూల మగునట్లు
శ్రద్ధయున్న గృహము వృద్ధిజేయ.

குற்றம் இலனாய்க் குடிசெய்து வாழ்வானைச்
சுற்றமாச் சுற்றும் உலகு.   (1025)

తప్పు లేకఁ నింటి గొప్పకుఁ బాల్పడ్డ
చుట్టమనుచు నతనిఁ జుట్టు జగము.

நல்லாண்மை என்பது ஒருவற்குத் தான்பிறந்த
இல்லாண்மை ஆக்கிக் கொளல்.   (1026)

ఇంటి వారి నెల్ల నేక ధాటిగ నేలు
వాని దగును మగత వాస్తవముగ.

அமரகத்து வன்கண்ணர் போலத் தமரகத்து
ஆற்றுவார் மேற்றே பொறை.   (1027)

సమరమందు దుముకు చందంబు గానుండు
నింటి పెత్తనమ్ము నెత్తుకొనుట.

குடிசெய்வார்க் கில்லை பருவம் மடிசெய்து
மானங் கருதக் கெடும்.   (1028)

కార్య గౌరవమ్ము కష్టమ్ము కాలమ్ము
జూచునెడల గృహము శూన్యమగును.

இடும்பைக்கே கொள்கலம் கொல்லோ குடும்பத்தைக்
குற்ற மறைப்பான் உடம்பு.   (1029)

ఇంటి వారికెట్టి యిక్కట్లు బెట్టని
వాని బ్రతుకు దుఃఖ భాజనమ్మె.

இடுக்கண்கால் கொன்றிட வீழும் அடுத்தூன்றும்
நல்லாள் இலாத குடி.   (1030)

ఇంటిమీద పడెడి నిడుముల నడుమిచ్చు
నాధుడింట లేమి నాశనమ్ము.