మోహనాంగి

அணங்குகொல் ஆய்மயில் கொல்லோ கனங்குழை
மாதர்கொல் மாலும் என் நெஞ்சு.   (1081)

అమర కాంతయౌనొ నెమలౌనొ యా భామ
మోహజలధి నిట్లు ముంచుటేమి!

நோக்கினாள் நோக்கெதிர் நோக்குதல் தாக்கணங்கு
தானைக்கொண் டன்ன துடைத்து.   (1082)

దండుకోడఁ వచ్చి తాకినట్లున్నది
చూడఁజూడ నన్ను సుందరాంగి.

பண்டறியேன் கூற்றென் பதனை இனியறிந்தேன்
பெண்டகையால் பேரமர்க் கட்டு.   (1083)

ఎఱుంగ నెముడనంగ నెవ్వాడొ మున్ముందు
కంటి దేవి వెడద కండ్లనిపుడు.

கண்டார் உயிருண்ணும் தோற்றத்தால் பெண்டகைப்
பேதைக்கு அமர்த்தன கண்.   (1084)

కనినయంత కనులు తనివేయు ప్రాణమ్ము
మోహమెందు బోయె ముగ్ధకనుల.

கூற்றமோ கண்ணோ பிணையோ மடவரல்
நோக்கமிம் மூன்றும் உடைத்து.   (1085)

చంచలాక్షి కనుల స్మరుడుండు జముడుండు
లేడితోడఁ మూడు తోదుగాను.

கொடும்புருவம் கோடா மறைப்பின் நடுங்கஞர்
செய்யல மன்இவள் கண்.   (1086)

వంకదీరకున్న వామాక్షి కనుబొమల్
విచ్చుకనులు బాధబెట్ట విల్లు.

கடாஅக் களிற்றின்மேற் கட்படாம் மாதர்
படாஅ முலைமேல் துகில்.   (1087)

మత్తగజము కంటి మరుగు పచ్చడనుట్లు
స్నిగ్ధ బిగువు చనుల జీలుగుపైట.

ஒண்ணுதற் கோஒ உடைந்ததே ஞாட்பினுள்
நண்ணாரும் உட்குமென் பீடு.   (1088)

పగతుఁదునుము నట్టి పౌరుషం బడుగంటె
వెలఁది నొసటినున్న వెలుఁగు గనిన.

பிணையேர் மடநோக்கும் நாணும் உடையாட்கு
அணியெவனோ ஏதில தந்து.   (1089)

హరిణ నేత్ర్రికేల యాభరణంబులు!
నిగ్గు దేరినట్టి సిగ్గె చాలు.

உண்டார்கண் அல்லது அடுநறாக் காமம்போல்
கண்டார் மகிழ்செய்தல் இன்று.   (1090)

కల్లు ద్రాగకున్న గలుగదు మైకమ్ము
కామ మట్లుగాదు కనినఁ జాదు.