చాటుమాటలు

அறங்கூறா னல்ல செயினும் ஒருவன்
புறங்கூறா னென்றல் இனிது   (181)

ధర్మపరుడటంచు తలయెత్తకున్నను
చాటుఁ బలుకదేని నజ్జనుండె

அறனழீஇ அல்லவை செய்தலின் தீதே
புறனழீஇப் பொய்த்து நகை.   (182)

మంచి బలికి యెదుట మరుగున నిండించు
క్రూర కర్ముఁగీడు గూడియుండు

புறங்கூறிப் பொய்த்துயிர் வாழ்தலின் சாதல்
அறங்கூற்றும் ஆக்கத் தரும்.   (183)

చాటుఁబలికి నిజము మాటు మణగజేసి
బ్రతుకు బ్రతుకు కన్న మృతి సుఖమ్ము

கண்ணின்று கண்ணறச் சொல்லினும் சொல்லற்க
முன்னின்று பின்நோக்காச் சொல்.   (184)

చెప్పవచ్చు నెదుట చెంపనదర గొట్టి
చేటుఁ దలుపరాదు చాటు మాట

அறஞ்சொல்லும் நெஞ்சத்தான் அன்மை புறஞ்சொல்லும்
புன்மையாற் காணப் படும்.   (185)

వారివారి ధర్మవర్తనం బెట్టిదో
చాటుమాటె దెల్పు క్షణమునందు

பிறன்பழி கூறுவான் தன்பழி யுள்ளும்
திறன்தெரிந்து கூறப் படும்.   (186)

ఎదిరి గుట్టుఁజాట నెంచిన తోడనే
తనదు గుట్టు బయట తానె బడును

பகச்சொல்லிக் கேளிர்ப் பிரிப்பர் நகச்சொல்லி
நட்பாடல் தேற்றா தவர்.   (187)

ఇంపు మాటలందు నిమిడిన స్నేహమ్ము
చాటు మాటలందు సమసిపోవు.

துன்னியார் குற்றமும் தூற்றும் மரபினார்
என்னைகொல் ஏதிலார் மாட்டு.   (188)

స్నేహితులకె చేటు జేసినన్ చాటుగా
పరుల యందు నింకఁ బలుకనేల

அறன்நோக்கி ஆற்றுங்கொல் வையம் புறன்நோக்கிப்
புன்சொல் உரைப்பான் பொறை.   (189)

వెనుక నొకటి బలుకు పనికి మాలినవాని
ధరణి మోయునేమొ ధర్మమునకు

ஏதிலார் குற்றம்போல் தங்குற்றங் காண்கிற்பின்
தீதுண்டோ மன்னும் உயிர்க்கு.   (190)

తప్పు లేఱిగినంత దనతప్పు దెలిసిన
మెరుగుపడును బ్రతుకు మీదమీద.