దైవ ప్రార్ధన

இருள்சேர் இருவினையும் சேரா இறைவன்
பொருள்சேர் புகழ்புரிந்தார் மாட்டு.   (5)

బంధ ముక్తుడగును ద్వంద్వ కర్మలనుండి
విశ్వమయుని కీర్తి వినుతిజేయ


హిందీ (हिन्दी)
जो रहते हैं ईश के, सत्य भजन में लिप्त ।
अज्ञानाश्रित कर्म दो, उनको करें न लिप्त ॥


తమిళ (தமிழ்)
இறைவனின் மெய்மையோடு சேர்ந்த புகழையே விரும்பினவரிடத்து, அறியாமை என்னும் இருளைச் சார்ந்த இருவகை வினைகளும் வந்து சேரா.
— புலியூர்க் கேசிகன் (திருக்குறள் - புதிய உரை)


ఇంగ్లీష్ (English)
The twin deeds of dark illusion do not affect those Who delight meaningfully in Lord's praise.

రష్యన్ (Русский)
Ни добрые, ни дурные деяния, идущие от темного невежества,,е присущи правдиво воздающим хвалу Всевышнему.*

కన్నడ (ಕನ್ನಡ)
ಮನದ ಇರುಳಿಂದುಂಟಾಗುವ ಒಳಿತು, ಕೆಡಕುಗಳೆಂಬ ಎರಡು ವಿಧವಾದ ಕರ್ಮಗಳೂ ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಹೊಗಳುವವರಿಗೆ ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ