రాజు

கொடையளி செங்கோல் குடியோம்பல் நான்கும்
உடையானாம் வேந்தர்க் கொளி.   (390)

హిందీ (हिन्दी)
प्रजा-सुरक्षण प्रिय वचन, तथा सुशासन दान ।
इन चारों से पूर्ण नृप, महीप-दीप समान ॥


సంస్కృత (संस्कृतम्)
दानं दया दण्डनीति: दीनरक्षेति सद्‌गुणै: ।
चतुर्भि: सङ्गतो भूपो दीपवत् स्यान्महीक्षिताम् ॥


ఇంగ్లీష్ (English)
Kotaiyali Sengol Kutiyompal Naankum
Utaiyaanaam Vendhark Koli
— (Transliteration)


ఇంగ్లీష్ (English)
koṭaiyaḷi ceṅkōl kuṭiyōmpal nāṉkum
uṭaiyāṉām vēntark koḷi.
— (Transliteration)


తమిళ (தமிழ்)
கொடையும், இரக்க குணமும், செங்கோன்மையும், குடி காத்தலும் என்னும் நான்கையும் சிறப்பாகப் பெற்றவன் வேந்தர்க்கு எல்லாம் ஒளிவிளக்கு ஆவான்
— புலியூர்க் கேசிகன் (திருக்குறள் - புதிய உரை)


ఇంగ్లీష్ (English)
A light among kings is he who has these four: Grace, bounty, justice and concern.

రష్యన్ (Русский)
Великий среди повелителей тот, кто в полной мере обладает четырьмя качествами — великодушием, милосердием, справедливостью и искренней заботой о подданных

కన్నడ (ಕನ್ನಡ)
ಕೊಡುವಿಕೆ (ದಾನ), ಅನುಗ್ರಹ, ಸಮನ್ಯಾಯ, ಆಶ್ರಿತ ಜನರ ರಕ್ಷಣೆ ಈ ನಾಲ್ಕು (ಗುಣಗಳನ್ನು) ಉಳ್ಳ ಅರಸನು ಅರಸರಿಗೆಲ್ಲಾ ಬೆಳಕಿನಂತೆ ಇರುವನು.

అరబ్ (العَرَبِيَّة)
إنه لضياء بين الملوك الذى هو متصف لصفات الجود والكرامة والعدل ويحكم عليهم بكل عناية ومحبة


చైనీస్ (汉语)
王者若能慷慨, 慈祥, 正義而愛民, 乃爲明君.
— 程曦 (古臘箴言)


(සිංහල)
දීමත් දයාවත්  - උදු පාලනය සමඟින් දන රැකූම සිව්ගූණ  - පිරුණු නරනිඳු ලොවට පහනකි