రాజు

ஊழிற் பெருவலி யாவுள மற்றொன்று
சூழினுந் தான்முந் துறும்.   (380)

విధి బలీయ మగును విడువడు తప్పుకో
నెందుబోవ వచ్చి ముందు నిలచు.


హిందీ (हिन्दी)
बढ़ कर भी प्रारब्ध से, क्या है शक्ति महान ।
जयी वही उसपर अगर, चाल चलावे आन ॥


తమిళ (தமிழ்)
ஊழைக் காட்டிலும் பெரிதும் வலிமையானவை யாவை உள்ளன! மற்றொன்றை வலியது என்று கருதினாலும், அங்கும் ஊழே முன்வந்து நிற்கும்!
— புலியூர்க் கேசிகன் (திருக்குறள் - புதிய உரை)


ఇంగ్లీష్ (English)
What is there mightier than fate? For it overtakes us In spite of our plans to overcome it.

రష్యన్ (Русский)
Нет более могучей силы, чем карма. Бесполезно пытаться избежать ее, что бы ни придумывали люди

కన్నడ (ಕನ್ನಡ)
ವಿಧಿಗಿಂತ ಅಧಿಕ ಬಲಶಾಲಿಯಾದುದು ಯಾವುದಿದೇ? ಅದನ್ನು ಮರೆಯಲು ಬೇರೊಂದನ್ನು ನೆನೆದರೂ ವಿಧಿ ತಾನೇ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ.