ಕೀಳುತನ

தேவர் அனையர் கயவர் அவருந்தாம்
மேவன செய்தொழுக லான்.   (1073)

ಕೀಳು ಜನರು ದೇವರ ಸಮಾನರು! ಏಕೆಂದರೆ, ಅವರೂ ಕೂಡ ದೇವರಂತೆ ತಾವು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ!

ჰინდი (हिन्दी)
नीच लोग हैं देव सम, क्योंकि निरंकुश जीव ।
वे भी करते आचरण, मनमानी बिन सींव ॥


ტელუგუ (తెలుగు)
అల్పు లమరు లగుదు రది యెట్టు లన్నచో
తలచినట్లు జేయగలరు గాన.


ტამილური (தமிழ்)
தேவரைப் போலவே, தம்மை நியமிப்பவர் இல்லாமல், தாம் விரும்புவன செய்து ஒழுகுதலால், கயவரும் தேவரும் ஒரே தன்மையுடையவர் ஆவர்
— புலியூர்க் கேசிகன் (திருக்குறள் - புதிய உரை)


ინგლისური (English)
The base are like the gods. They also do whatever they like.

რუსული (Русский)
Низменные Люди похожи на богов, ибо они поступают в соответствии со своими помыслами