ಸಭಾ ಪರಿಜ್ಞಾನ

புல்லவையுள் பொச்சாந்தும் சொல்லற்க நல்லவையுள்
நன்குசலச் சொல்லு வார்.   (719)

ಒಳ್ಳೆಯ ಅರಿತವರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮನ ಮುಟ್ಟುವಂತೆ ಮಾತನಾಡಬಲ್ಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳವರು, ಅರಿವಿಲ್ಲದವರ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಮರೆತಾದರೂ ಮಾತನಾಡಬಾರದು.

ჰინდი (हिन्दी)
सज्जन-मण्डल में करें, जो प्रभावकर बात ।
मूर्ख-सभा में भूल भी, करें न कोई बात ॥


ტამილური (தமிழ்)
நல்ல அறிவாளர்கள் கூடியுள்ள அவையிலே, அவர்களுக்கு நன்றாகப் பதியுமாறு சொல்லுகிறவர்கள், புல்லறிவினர் கூட்டத்திலே, மறந்தும் பேசாதிருக்க வேண்டும்
— புலியூர்க் கேசிகன் (திருக்குறள் - புதிய உரை)


ინგლისური (English)
Don't tell an assembly of fools even forgetfully Things meant for the wise.

რუსული (Русский)
Пусть мудрые держат речь перед мудрыми, но не открывают уста перед глупцами даже в забывчивости