ಸಭಾ ಪರಿಜ್ಞಾನ

கற்றறிந்தார் கல்வி விளங்கும் கசடறச்
சொல்தெரிதல் வல்லார் அகத்து.   (717)

ದೋಷಮುಕ್ತವಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅರಿಯಬಲ್ಲ. ಬಲ್ಲವರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಿದೈಯರಿತವರ ಜ್ಞಾನವು ಚೆನ್ನಗಿ ಪ್ರಕಾಶಕ್ಕೆ ಬರುವುದು.

ჰინდი (हिन्दी)
निपुण पारखी शब्द के, जो हैं, उनके पास ।
विद्वत्ता शास्त्रज्ञ की, पाती खूब प्रकाश ॥


ტამილური (தமிழ்)
குற்றம் இல்லாமல் சொற்களின் பொருள்களைத் தெரிவதற்கு வல்லமை உடையவர்களிடையே, கற்றறிந்த கல்வியறிவு மேலும் விளக்கம் பெற்றுத் தோன்றும்
— புலியூர்க் கேசிகன் (திருக்குறள் - புதிய உரை)


ინგლისური (English)
The scholarship of a scholar shines In an assembly of meticulous scholars.

რუსული (Русский)
Мудрость знающих людей подобна свету в собрании многоопытных