ಸಭಾ ಪರಿಜ್ಞಾನ

நன்றென்ற வற்றுள்ளும் நன்றே முதுவருள்
முந்து கிளவாச் செறிவு.   (715)

ಒಳ್ಳೆಯದೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಡುವ ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಗಳಲ್ಲೂ ಮಿಗಿಲಾದುದು ಬಲ್ಲವರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಾಗಿ ಹೋಗಿ ಮಾತನಾಡದಿರುವ ವಿನೀತಗುಣವೇ.

ჰინდი (हिन्दी)
भले गुणों में है भला, ज्ञानी गुरुजन मध्य ।
आगे बढ़ बोलें नहीं, ऐसा संयम पथ्य ॥


ტამილური (தமிழ்)
அறிவால் முதிர்ந்தவர் அவையிலே, அவர்கள் கருத்துக்களைக் கேட்டறியும் முன்பாக எதையும் சொல்லாத அடக்கமானது, சிறந்த நன்மை தருவதாகும்
— புலியூர்க் கேசிகன் (திருக்குறள் - புதிய உரை)


ინგლისური (English)
The best amongst all good qualities Is the modesty to holdback before elders.

რუსული (Русский)
Будь скромным и не спеши держать речь в собрании мудрых старцев. Так ты выкажешь свое достоинство