ಸಭಾ ಪರಿಜ್ಞಾನ

ஒளியார்முன் ஒள்ளிய ராதல் வெளியார்முன்
வான்சுதை வண்ணம் கொளல்.   (714)

ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಸಭೆಯ ಮುಂದೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳಂತೆಯೇ ವರ್ತಿಸಬೇಕು. ಮೂರ್ಖರ (ಬೆಳ್ಳಕ್ಕರಿಗರ) ಮುಂದೆ, ಬೆಪ್ಪುತನವನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕು.

ჰინდი (हिन्दी)
प्राज्ञों के सम्मुख रहो, तुम भी प्राज्ञ सुजान ।
मूर्खों के सम्मुख बनो, चून सफेद समान ॥


ტამილური (தமிழ்)
அறிவினாலே ஒளியுடையவர் முன்பாகத் தாமும் அறிவொளியினர் ஆக வேண்டும்; அறிவிலாதவர் முன்பாக, சுண்ணாம்பு வண்ணங் கொள்ளுதல் போல ஆகிவிட வேண்டும்
— புலியூர்க் கேசிகன் (திருக்குறள் - புதிய உரை)


ინგლისური (English)
Before the bright, be brilliant light. Before the dull, assume mortar white.

რუსული (Русский)
Пусть мудрый держит речь перед мудрыми, а перед обладающими заурядным умом пусть выскажет простоту, подобную белизне извести