ವಿಧಿ

நல்லவை எல்லாஅந் தீயவாம் தீயவும்
நல்லவாம் செல்வம் செயற்கு.   (375)

ಸಿರಿಯನ್ನು ಕೂಡಿಡುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ (ವಿಧಿಯ ದೆಸೆಯಿಂದ) ಒಳ್ಳೆಯದೆಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟದೂ, ಕೆಟ್ಟದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದೂ ಆಗುವುದುಂಟು.

ჰინდი (हिन्दी)
धन अर्जन करत समय, विधिवश यह हो जाय ।
बुरा बनेगा सब भला, बुरा भला बन जाय ॥


ტელუგუ (తెలుగు)
గుణముగాని వన్ని గుణమౌను, గుణమును
గుణము గాకపోవు ధనము నంద.


ტამილური (தமிழ்)
செல்வம் தேடும் முயற்சிக்கு, நல்லூழால் தீயவும் நல்லவையாவதும், தீயூழால் நல்லவைகளும் தீயவை தருகின்ற தன்மையவாதலும் உண்டு
— புலியூர்க் கேசிகன் (திருக்குறள் - புதிய உரை)


ინგლისური (English)
In business dealings, fate can turn All good things bad and even bad good.

რუსული (Русский)
При создании богатства все -доброе становится дурным, дурное — добрым