ವಿಧಿ

நுண்ணிய நூல்பல கற்பினும் மற்றுந்தன்
உண்மை யறிவே மிகும்.   (373)

ಒಬ್ಬನು ಹಲವಾರು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಚಾರಗಳುಳ್ಳ ಶಾಸ್ತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಓದಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ವಿಧಿ ತಂದ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಅರಿವೇ ಅವನಲ್ಲಿ ಮೇಲಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ.

ჰინდი (हिन्दी)
गूढ़ शास्त्र सीखें बहुत, फिर भी अपना भाग्य ।
मन्द बुद्धि का हो अगर, हावी मांद्य अभाग्य ॥


ტელუგუ (తెలుగు)
చదువవలసినంత చదివియున్నను గాని
బుద్ధి విధిని బట్టి పోవుచుండు.


ტამილური (தமிழ்)
நுண்மையான நூல்கள் பலவற்றை முயன்று கற்றாலும், ஊழின் நிலைமைக்குத் தகுந்தபடி உள்ளதாகும் அறிவே மேம்பட்டுத் தோன்றும்
— புலியூர்க் கேசிகன் (திருக்குறள் - புதிய உரை)


ინგლისური (English)
A man may have studied many subtle works, But what survives is his innate wisdom.

რუსული (Русский)
Пусть ты изучил тысячи мудрых- книг,,о истинное знание все равно выше