ಮಾಂಸ ತ್ಯಜ್ಯ

வலியார்முன் தன்னை நினைக்கதான் தன்னின்
மெலியார்மேல் செல்லு மிடத்து.   (250)

ತನಗಿಂತ ಬಲಹೀನರಾದವರನ್ನು ಪೀಡಿಸಲು ಮುಂದುವರಿಯುವಾಗ, ತನಗಿಂತ ಬಲಶಾಲಿಯಾದವರ ಮುಂದೆ ತನ್ನನ್ನು ಇರಿಸಿಕೊಂಡು ನೆನೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ჰინდი (हिन्दी)
रोब जमाते निबल पर, निर्दय करे विचार ।
अपने से भी प्रभल के, सम्मुख खुद लाचार ॥


ტელუგუ (తెలుగు)
తన్న దలతువేని, తన్నలు దిన్నది
తలచుకొన్న కరుణ తానె వచ్చు.


ტამილური (தமிழ்)
தன்னை விட மெலிவானவர் மேல் பகைத்துச் செல்லும் போது, தன்னை விட வலியவர் முன்பாகத் தான் அஞ்சி நிற்கும் நிலைமையை நினைவிற் கொள்ள வேண்டும்
— புலியூர்க் கேசிகன் (திருக்குறள் - புதிய உரை)


ინგლისური (English)
When you threaten one weaker than yourself, Think of yourself before a bully.

რუსული (Русский)
Если ты вознамерился обидеть слабого человека, вообрази на мгновение, что ты стоишь перед тем, кто намного сильнее