ಕರುಣೆ ತೋರುವುದು

அருளில்லார்க்கு அவ்வுலகம் இல்லை பொருளில்லார்க்கு
இவ்வுலகம் இல்லாகி யாங்கு.   (247)

ಹಣವಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಈ ಲೋಕದ ಸುಖವು ಲಭ್ಯವಾಗದಿರುವಂತೆ (ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಲ್ಲ) ಕರುಣೆ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ಮೇಲು ಲೋಕದ ಸುಖವೂ ಲಭ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ჰინდი (हिन्दी)
प्राप्य नहीं धनरहित को, ज्यों इहलौकिक भोग ।
प्राप्य नहीं परलोक का, दयारहित को योग ॥


ტელუგუ (తెలుగు)
ఇహము ధనములేక నింపొందగాఁలేము
పరము కరుణలేక బడయలేము.


ტამილური (தமிழ்)
பொருள் இல்லாதவர்களுக்கு இவ்வுலகிலே இன்பமான வாழ்க்கை இல்லாதது போலவே, அருள் இல்லாதவர்களுக்கு மேலுலகத்து வாழ்வும் இல்லை யாகும்
— புலியூர்க் கேசிகன் (திருக்குறள் - புதிய உரை)


ინგლისური (English)
This world is not for the poor, Nor the next for the unkind.

რუსული (Русский)
Как этот мир не создан для бедных, так и мир небес не сотворен для людей, лишенных милосердия